Doctor of Philosophy Program in Social Development Administration

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพฯ

มุ่งผลิตนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์และวางแผนยุทธศาสตร์ และนักบริหารการพัฒนาสังคม รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและการบริหาร

  • เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์
  • ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
    Doctor of Philosophy (Social Development Administration)
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาเอก
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพฯ
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร นิด้า
48/60 หน่วยกิต
แผน 1(1.1) ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต / แผน 2(2.1) ศึกษาและจัดทำวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต
465,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 15
เปิดรับสมัคร วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2567

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Duchduen

ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเวลาเรียน

ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ

วิชาในหลักสูตร

  1. ทฤษฎีและวาทกรรมการพัฒนาสังคม
    (Social Development Theories and Discourses)
  2. การบริหารการพัฒนาสังคมขั้นสูง
    (Advanced Social Development Administration)

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

387,000 บาท สำหรับ แผน 1(1.1) และ 465,000 บาท สำหรับ แผน 2(2.1)

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1แผน 1(1.1) 52,000แผน 2(2.1) 88,000
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2แผน 1(1.1) 25,000แผน 2(2.1) 60,000
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3แผน 1(1.1) 38,000แผน 2(2.1) 20,000
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1แผน 1(1.1) 78,000แผน 2(2.1) 61,000
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2แผน 1(1.1) 78,000แผน 2(2.1) 42,000
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 3แผน 1(1.1) 38,000แผน 2(2.1) 38,000
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1แผน 1(1.1) 78,000แผน 2(2.1) 78,000
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2แผน 2(2.1) 78,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร465,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

แผน 1(1.1) ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และต้องมีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป โดยต้องศึกษาในแผน ก เท่านั้น
2. มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติไม่น้อยกว่า TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ขึ้นไป (ไม่รวม proceeding) หรือระดับนานาชาติที่มี Peer Review ก่อนตีพิมพ์ และมีสัดส่วนในผลงาน 100% อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ ตีพิมพ์ร่วม โดยมีรายชื่อในผลงานเป็นชื่อแรก และมีสัดส่วนในผลงานไม่น้อยกว่า 50% อย่างน้อย 2 เรื่อง (พร้อมหนังสือรับรองสัดส่วน)
แผน 2(2.1) ศึกษาและจัดทำวิทยานิพนธ์
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองคุณสมบัติจากอาจารย์ที่สอนในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี หรือผู้บังคับบัญชา ไม่น้อยกว่า 2 คน
2. กรณีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่จัดสอบโดยคณะภาษาและการสื่อสาร นิด้า ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ระดับ 6.5 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและกรณีที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์หรือไม่มีผลการทดสอบ จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันเปิดภาคเรียนแรก

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2567
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร