Master of Science Program in Data Analytics and Data Science

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS) (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
นึกถึง DATA นึงถึงหลักสูตร DADS นิด้า
 •  เรียนรู้จากทฤษฎีพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้งานจริง
 • ครบเครื่องเรื่อง data journey เรียนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง (data collection, preparation, modeling & analytics, and visualization)
 • อัพเดทวิชาทันสมัย เช่น machine learning, deep learning, NLP, real-time analytics, marketing analytics และ อื่นๆ
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะสถิติประยุกต์
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะสถิติประยุกต์ นิด้า
36 หน่วยกิต
2 ปี
197,600 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่6
เปิดรับสมัคร 1 พ.ค. - 23 ต.ค. 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

aj.ekarat 01 300x3001 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

ผู้อำนวยการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

Data เข้ามามีบทบาทในทุกๆสาขางานและวิชาชีพ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมการปฎิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนนำ Data ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างชำนาญ และเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อๆไป
ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ

วิชาในหลักสูตร

 1. วขวข 4001 พื้นฐานคณิตศาสตร์และสถิติ
 2. วขวข 4002 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการจัดการฐานข้อมูล
 3. วขวข 4003 ภาษาอังกฤษสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล
 4. วขวข 5001 เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล
 5. วขวข 5002 การจำลองตัวแบบทางธุรกิจและการคิดเชิงออกแบบ
 6. วขวข 6001 การวิเคราะห์สถิติสมัยใหม่ประยุกต์
 7. วขวข 6002 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 8. วขวข 6003 การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง
 9. วขวข 6004 การวิเคราะห์ทางการเงินและความเสี่ยง
 10. วขวข 6005 การวิเคราะห์ข้อมูล ณ ขณะปัจจุบันและกระแสต่อเนื่องของข้อมูล
 11. วขวข 7101 การวิเคราะห์ลูกค้าและการตลาด
 12. วขวข 7102 การวิเคราะห์เชิงกำหนดและการหาค่าเหมาะสุดประยุกต์
 13. วขวข 7103 การวิเคราะห์โซ่อุปทาน
 14. วขวข 7104 กลยุทธ์การสื่อสารนำเสนอเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ
 15. วขวข 7201 การวิเคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม
 16. วขวข 7202 การเรียนรู้เชิงลึก
 17. วขวข 7203 การวิเคราะห์ข้อความและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
 18. วขวข 7204 การเรียนรู้แบบเสริมกำลังและการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง
 19. วขวข 7205 การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้
 20. วขวข 7206 การวิเคราะห์วีดีทัศน์และรูป
 21. วขวข 8710-8720 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล
 22. วขวข 8721 สัมมนาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล
 23. วขวข 9000 การค้นคว้าอิสระ
 24. วขวข 9004 วิทยานิพนธ์

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,500
ค่าบำรุงสถาบัน ภาคการศึกษาละ 4,000
ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 2,000
ค่ากิจกรรมพิเศษ 8,000
ค่าห้องปฏิบัติการของคณะ ภาคพิเศษภาคละ 1,200
ค่าบริการเทคโนโลยี ภาคการศึกษาละ 700
ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)600
ค่าสมัครสอบประมวลความรู้และค่ารักษาสถานภาพ2,500
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร1,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร197,600

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก
  สถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
 2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร 1 พ.ค. - 23 ต.ค. 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission