Master of Public Administration

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

เสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารงานภาครัฐ
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย
โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเเละเชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์

 • หลักสูตร 2 ปี เลือกวิชาเอกได้
 • เรียนในวันเเละเวลาราชการ ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานก็สมัครได้
 • สามารถเลือกได้ทั้งเเผนทำวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ (Independant Study)
 • สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการร่วมโครงการเเลกเปลี่ยน หรือ ฝึกงานได้
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
39 หน่วยกิต
2 ปี
97,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Rectangle 6428

Associate Professor Dr.Danuvas Sagarik

Associate Dean for Academic Affairs, Graduate School of Public Administration

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

 • มีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 • เรียนในวันเเละเวลาราชการ ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานก็สมัครได้
 • มีโครงการฝึกงานในหน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศ
 • โอกาสในการเข้าร่วมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน กับสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ
 • หลักสูตร MPA เเรกของประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล AUN-QA
 • มีหลากหลายสาขาวิชาเอกให้เลือกเรียน
ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ

วิชาในหลักสูตร

สาขาวิชาเอกที่เปิดสอน
1. องค์การและการจัดการ
2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. การบริหารการเงินและการคลัง
4. นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
5. การปกครองท้องถิ่น
6. การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
7. การจัดการองค์การที่ไม่แสวงหากำไร
8. การจัดการสำหรับนักบริหาร
9. การบริหารงานเมือง

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีต้องลงทะเบียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ จะมีค่าลงทะเบียนเพิ่มอีกวิชาละ 4,500 บาท จำนวน 2 ภาคการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 121,300
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 221,300
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 123,300
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 218,800
สอบประมวลความรู้ 500
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร97,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้องเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission