หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ (HODI) (Thai-English)

หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

นวัตกรรมเป็นเรื่องที่ต้องทำ และเริ่มต้นที่งาน HR

 • เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
 • ระยะเวลาเรียน 3 ปี
 • หลักสูตรสองภาษา (Thai – English Program) ที่เน้นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การไปสู่ความยั่งยืน พร้อมทั้งเรียนรู้จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรม
 • เหมาะสำหรับบุคคลที่สนใจเรื่องนวัตกรรม และการทำ Action Research
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาเอก
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า
63 หน่วยกิต
692,500 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่5
เปิดรับสมัคร 7 กรกฎาคม 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Pawinee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เพชรสว่าง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

program_video_cover

ความพิเศษของหลักสูตร

 1.  เป็นหลักสูตรใหม่ที่นำศาสตร์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และละองค์การรวมเข้ากับนวัตกรรม
 2. มุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยที่เป็น Action Research อีกทั้งยังมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทั้งส่วนของนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
 3. หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาคณาจารย์ให้มีความเหมาะสมต่อรายวิชาสอน นำเทคโนโลยีและมุมมองด้านนวัตกรรมมาผนวกเข้ากับทุกรายวิชาเพื่อเป้าหมายให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรจบไปแล้วมีเครื่องมืออย่างน้อย 1 ชิ้นเพื่อสามารถนำไปใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิต
 4. อาจารย์ประจำหลักสูตรจบปริญญาเอก 100%

วิชาในหลักสูตร

HODI 6001 Integrated Innovation for Human and Organization Development
HODI 6002 Epistemology & Inquity
HODI 6003 Theory Development for Human and Organization Development
HODI 6004 Advanced Qualitative Research
HODI 6005 Advanced Quantitative Research กิจกรรม Meet the dean
HODI 7101 Futuristic Human Development
HODI 7102 Innovation Organization Development
HODI 7103 Entrepreneurial Leadership
HODI 9000

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

รอบการรับสมัคร กรณีทุนการศึกษา ถึง 23 มิถุนายน 2566 กรณีทั่วไป ถึง 7 กรกฎาคม 2566

แบ่งจ่ายทั้งหมด 3 ปี 6 งวด ( 6 ภาค)
งวดที่ 1112,500
งวดที่ 2112,500
งวดที่ 3112,500
งวดที่ 487,000
งวดที่ 5108,000
งวดที่ 6159,000
ค่าสอบ qe1,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร692,500

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครแบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
 2. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และปริญญาโทที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
  ทั้งนี้ สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการและ/หรือประสบการณ์ในการทำงานเพื่อประกอบการพิจารณาทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะพิจารณา
 3. ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ
  ผลคะแนนสอบ TOEFL/ITP ในการสอบแบบ Paper-based ที่จัดสอบโดยสถาบันอื่นนอกเหนือจากที่จัดสอบโดยพัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร มายื่นได้ ทั้งนี้ผลการสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นผลการสอบ หรือ ผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ของ INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  3.1 ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ในการสอบแบบ Paper-
  based เท่ากับ 45o คะแนน แต่ไม่ถึง 500 คะแนน หรือการสอบแบบ Computer-based ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 150 คะแนน หรือการสอบแบบ Internet-based (IBT) ได้คะแนนตั้งแต่ 52 คะแนน หรือ IELTS เท่ากับระดับ 4.0 แต่ไม่ถึงระดับ 5.0 สามารถสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตรซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยคณะภาษาและการสื่อสาร
  3.2 ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 550 คะแนน หรือการสอบแบบ Computer-based ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป หรือการสอบแบบ Internet-based (IBT) ได้คะแนนตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป หรือ ได้ผลคะแนน IELTร ตั้งแต่ระดับ 5.0 ขึ้นไป สามารถสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตรซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยคณะภาษาและการสื่อสาร
  3.3 ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือการสอบแบบ Computer-based ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 213 คะแนนขึ้นไป หรือ การสอบแบบ Internet-based (BT) ได้ คะแนนตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ ระดับ 6.0 ขึ้นไป เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วจะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษา
  และการสื่อสาร
  อนึ่ง นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันได้ต่อเมื่อได้ผลคะแนน
  TOEFL ในการสอบตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ระดับ 5.0 ขึ้นไป
  หมายเหตุ:ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถสมัครสอบได้ที่
  คณะภาษาและการสื่อสาร ซึ่งจัดสอบทุกวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท โทรศัพท์ 02-727-3147 http://lc.nida.ac.th
  ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร ยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโทในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถใช้งานในด้านการเรียนได้ โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด หรือตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
  6) สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาได้เต็มจำนวนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และ
  ยอมรับข้อกำหนดในการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร 7 กรกฎาคม 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission