เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร(ภาคปกติ)

หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรปริญญาโท ที่ครบ จบ ในที่เดียว
ได้ทั้งบริหาร และ เศรษฐศาสตร์

 • ใช้เวลาเรียน 1 ปี 8 เดือน เรียนเป็นรายวิชา (Block Course)
 • เรียนในวันและเวลาราชการ
 • เน้นการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจและบริหารองค์การ
 • การเรียนประกอบด้วย การศึกษาทฤษฏี กรณีศึกษา การวิเคราะห์ข่าวสาร การอภิปราย การศึกษาดูงาน
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า
36 หน่วยกิต
1.8 Year
165,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการหลักสูตร

pro8

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

Ph.D. Business Administration (Economics) University of Memphis, USA Research Interests: Econometrics, Environmental Economics, Health Economics

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

 1. หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่รวมเศรษฐศาสตร์และบริหารไว้ด้วยกัน
 2.  หลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานสากล AUN-QA
 3.  หลักสูตรเน้นประยุกต์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อมาใช้ในการตัดสินใจเชิงบริหาร
 4. วิชาในหลักสูตรใช้ได้จริง ใช้ได้เลย (ตัวอย่างรายวิชา Economic Data Analysis For Management, Finance For Executives, Project Planning And Analysis)

วิชาในหลักสูตร

 1. ศบ 7010 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและกลยุทธ์องค์การ
 2. ศบ 7020 การเงินสำหรับผู้บริหาร
 3.  ศบ 7030 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
 4. ศบ 7040 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
 5. ศบ 7060 การจัดการนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (รวมค่ากิจกรรมพิเศษแล้ว)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (สำหรับนักศึกษาไทย)125,000
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)155,000 – 165,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร165,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยะฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร : บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission