กจ.ม.
Master of Management (Integrated Tourism and Hospitality Management)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

เป็นหลักสูตรการรับรองคุณภาพการศึกษาด้านการท่องเที่ยว โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านขององค์การสหประชาชาติ และเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเน้นการบูรณาการด้านแนวคิด ทฤษฎี และลงมือปฏิบัติจริง โดยมีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ที่หลากหลาย ที่จบปริญญาเอก และมีตำแหน่งทางวิชาการครบ 100 % โดยตอบโจทย์การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถ

 • ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
 • หลักสูตรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UNWTO TedQual
 • ระยะเวลาเรียน 1.5-2 ปี จำนวน 36 หน่วยกิต จบได้ด้วยการค้นคว้าอิสระ
 • หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
 • การจัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ แบบ Block course
 • หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ที่มองการณ์ไกลและไฝ่สำเร็จทางอาชีพด้านการท่องเที่ยว ที่ขยายโอกาส ด้วยการเติมความสามารถด้านอาชีพ และศักยภาพเพิ่มทางเลือกใหม่ ๆ ดังนี้
  1. นักบริหารที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการในภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
  2. ครู อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ด้านการท่องเที่ยวและบริการ สังคมศาสตร์ และที่เกี่ยวข้อง
  3. บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ
  4. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และที่เกี่ยวข้อง
  5. อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า
36 หน่วยกิต
167,900 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่25
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Wrrssida

ผศ.ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร

ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

 1. เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ และอภิปรายอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การวางแผน และการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ พร้อมความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
 2. เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณืกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ผ่านกรณีศึกษา (Case Study) การศึกษาดูงาน (Field Trip) และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Practical Learning)
 3. เน้นรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเพื่อเชื่อมต่อการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีสู่การลงมือฝึกปฏิบัติจริง
 4. สนับสนุนนักศึกษารับทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือจากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาภายนอก หรือเข้าร่วมแข่งขันเวทีระดับต่างๆ จากผลงานในรายวิชา
 5.  การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบดิจิทัล ระบบอภิมหาข้อมูล (Big Data) ในการตัดสินใจและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 6. การถ่ายทอดองค์ความรู้จริงจากเครือข่ายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการทุกระดับ
ดาวน์โหลด
ประกาศ

วิชาในหลักสูตร

วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เป็นวิชาที่ไม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย
ที่นักศึกษาต้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการ
การท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) โดยใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ดังนี้ทท 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
และบริการแบบบูรณาการ
TH 4000 English for Integrated Tourism and Hospitality Management

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้
สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับ
บัณฑิตศึกษา
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development

หมวดวิชาหลัก (กำหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต เฉพาะแผน ก2 และแผน ข)ทท 6001 กระบวนทัศน์และจริยธรรมสำหรับการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืน
TH 6001 Paradigm and Ethic for Sustainable Tourism and Hospitality
ทท 6002 พลวัตการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
TH 6002 Dynamics of Tourism and Hospitality Management and Development
ทท 6003 นวัตกรรมสำหรับการวางแผนธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
TH 6003 Innovation for Tourism and Hospitality Planning
ทท 6004 นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
TH 6004 Sustainable Tourism Policy, Planning and Management
ทท 6005 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ
TH 6005 Research Methodology for Tourism and Hospitality

หมวดวิชาเอก กำหนดให้นักศึกษาแผน ก2 และ แผน ข เรียนรายวิชาจำนวน 9 หน่วยกิต ในสาขาวิชาเอกใดสาขาวิชาเอกหนึ่ง ใน 5 สาขาวิชาเอก ดังนี้

1) สาขาวิชาเอกนโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ (Integrated Tourism and Hospitality Policy, Planning and Management)
ทท 7101 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์
TH 7101 Local Wisdom for Creative Tourism and Hospitality Development
ทท 7102 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเที่ยว
TH 7102 Tourism Logistics and Value Chain Management
ทท 7103 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว
TH 7103 Tourism Economics

2) สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ (Integrated Tourism and Hospitality Management)
ทท 7201 การจัดการการตลาดในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
TH 7201 Marketing Management for Tourism and Hospitality Industry
ทท 7202 การพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
TH 7202 Human Capital Development for Tourism and Hospitality Industry
ทท 7203 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
TH 7203 Strategic Management for Tourism and Hospitality Industry

3) สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจโรงแรม (Hotel Management)
ทท 7301 การจัดการการตลาดในธุรกิจโรงแรม
TH 7301 Marketing Management for Hotel Industry
ทท 7302 การพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจโรงแรม
TH 7302 Human Capital Development for Hotel Industry
ทท 7303 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจโรงแรม
TH 7303 Strategic Management for Hotel Industry

4) สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง (Airline and Transportation Management)
ทท 7401 การจัดการการตลาดในธุรกิจการบินและการขนส่ง
TH 7401 Marketing Management for Airline and Transportation Industry
ทท 7402 การพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจการบินและขนส่ง
TH 7402 Human Capital Development for Airline and Transportation Industry
ทท 7403 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจการบินและการขนส่ง
TH 7403 Strategic Management for Airline and Transportation Industry

5) สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ (Hospitality Management) ดังนี้
ทท 7501 การจัดการการตลาดในธุรกิจบริการ
TH 7501 Marketing Management for Hospitality Industry
ทท 7502 การพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจบริการ
TH 7502 Human Capital Development for Hospitality Industry
ทท 7503 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการ
TH 7503 Strategic Management for Hospitality Industry

หมวดวิชาเลือก
1. หมวดวิชาบังคับเลือก สำหรับแผน ข จำนวน 6 หน่วยกิต
1.1 สาขาวิชาเอกนโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ (Integrated Tourism and Hospitality Policy, Planning and Management)
ทท 7104 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ
TH 7104 Intercultural Communications for Tourism and Hospitality
ทท 7105 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์
TH 7105 Creative Tourism and Hospitality Management

1.2 สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ (Integrated Tourism and Hospitality Management)
ทท 7204 การวางแผนทางการเงินและการลงทุนสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
TH 7204 Financial and Investment Planning for Tourism and Hospitality
Industry
ทท 7205 ความรับผิดชอบทางสังคมสำหรับการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
และบริการ
TH 7205 Corporate Social Responsibility for Tourism and Hospitality
Management

1.3 สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจโรงแรม (Hotel Management)
ทท 7304 ประเด็นและความท้าทายในการจัดการธุรกิจโรงแรม
TH 7304 Issues and Challenges in Hotel Management
ทท 7305 การจัดการผลตอบแทนและรายได้สำหรับธุรกิจโรงแรม
TH 7305 Yield and Revenue Management in Hotel Industry

1.4 สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง (Airline and Transportation Management)
ทท 7404 การจัดการคุณภาพการบริการขั้นสูงในธุรกิจการบินและการขนส่ง
TH 7404 Advanced Service Quality Management in Airline and Transportation Industry
ทท 7405 การจัดการธุรกิจการขนส่ง
TH 7405 Transportation Management

1.5 สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ (Hospitality Management)
ทท 7504 การจัดการองค์กรภาคบริการ
TH 7504 Hospitality Organization Management
ทท 7505 ประเด็นร่วมสมัยสำหรับการจัดการการบริการ
TH 7505 Contemporary Issue for Hospitality Management

2. หมวดวิชาเลือกเสรี สำหรับแผน ข จำนวน 3 หน่วยกิต
ทท 7601 การจัดการความเสี่ยงและวิกฤตสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ
TH 7601 Risk and Crisis Management for Tourism and Hospitality Industry
ทท 7602 การพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ระหว่างประเทศ
TH 7602 Local Resource Development for International Tourism and Hospitality Industry
ทท 7603 ประเด็นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายแรงงานทางการท่องเที่ยว
และบริการในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
TH 7603 Public Service and Labor Law Issues for Tourism and Hospitality in ASEAN Economic Community (AEC)
ทท 7604 การจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานและพฤติกรรมองค์กร สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
TH 7604 Managing Quality of Work Life and Organizational Behavior for Tourism and Hospitality Industry
ทท 7605 องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้สำหรับธุรกิจ การท่องเที่ยวและบริการ
TH 7605 Learning Organization and Knowledge Management for Tourism and Hospitality Industry
ทท 7606 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
TH 7606 Heritage Management for Tourism
ทท 7607 การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
TH 7607 Cultural Landscape Management for Tourism
ทท 7608 ทิศทางในอนาคตสู่ความยั่งยืน
TH 7608 Future Directions Towards Sustainability
ทท 7609 กลยุทธ์การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
TH 7609 Food and Beverage Strategic Management
ทท 7610 การจัดการดำเนินงานแผนกห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
TH 7610 Rooms Division and Facilities Operation Management
ทท 7611 นโยบายการวางแผนการจัดการสนามบินเชิงสร้างสรรค์
TH 7611 Policy and Planning for Creative Airport Management
ทท 7612 พลวัตการจัดการการท่องเที่ยวเรือสำราญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
TH 7612 Dynamic of Cruise Tourism Management in Asia Pacific Region
ทท 7613 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจสายการบิน
TH 7613 Logistic and Supply Chain Management in Airline Industry
ทท 7614 การสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม
TH 7614 Heritage Tourism Interpretation
ทท 7615 การจัดการอีเว้นท์และสถานที่จัดงาน
TH 7615 Event and Venue Management
ทท 7616 การวางแผนทางการเงินและการลงทุนสำหรับธุรกิจโรงแรม
TH 7616 Financial and Investment Planning for Hotel Industry
ทท 7617 การจัดการธุรกิจสายการบินท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
TH 7617 Airline Management Among the World’s Changed Circumstances
ทท 7618 การจัดการการเงินในธุรกิจบริการ
TH 7618 Financial Management in Hospitality Industry
ทท 7619 การคิดเชิงออกแบบสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
TH 7619 Design Thinking for Tourism and Hospitality Management
ทท 7620 ผู้ประกอบการอัจฉริยะในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
TH 7620 Smart Entrepreneurship in Tourism and Hospitality Industry
ทท 7621 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
TH 7621 Data Analytic for Tourism and Hospitality Management
ทท 7622 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ
TH 7622 Safety and Hygience Management for Tourism and Hospitality
ทท 7623 การดำเนินงานและการจัดการงานอีเว้นท์อย่างมืออาชีพ
TH 7623 Professional Event Operation Management
ทท 7624 การจัดการการตลาดสำหรับงานอีเว้นท์
TH 7624 Event Marketing Management
ทท 7625 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับงานอีเว้นท์
TH 7525 Event Logistics Management
ทท 7626 การออกแบบธุรกิจเสมือนจริง
TH 7626 Vertual Design for Tourism and Hospitality
ทท 7627 การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
TH 7627 Health and Wellness Tourism Management
ทท 7628 หัวข้อปัจจุบันทางการท่องเที่ยวและบริการ
TH 7628 Current Topics in Tourism and Hospitality
ทท 8900 การศึกษาตามแนวแนะ
TH 8900 Directed Studies

3.หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 3 หน่วยกิต
ทท 9000 การค้นคว้าอิสระ
TH 9000 Independent Study
ช. วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) 12 หน่วยกิต
ทท 9004 วิทยานิพนธ์
TH 9004 Thesis
ญ. วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) 36 หน่วยกิต
ทท 9005 วิทยานิพนธ์
TH 9005 Thesis

การสอบประมวลความรู้
Comprehensive Examination

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ชำระเป็นรายภาคการศึกษา โดยรวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์ และการเรียนวิชาเตรียมความพร้อม โดยยกเว้นค่ากิจกรรมพิเศษ จำนวน 10,000 บาท เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 1 47,300
งวดที่ 2 53,300
งวดที่ 3 50,000
งวดที่ 4 17,300
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร167,900

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยนับประสบการณ์ในการทำงานถึงวันเปิดภาคการศึกษา)
 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่งและมีประสบการณ์การทำงานตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง
 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้
 5. สำหรับผู้สมัครหลักสูตรแผน ก1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ต้องมีความรู้ด้านการวิจัยในระดับดีหรือมีประสบการณ์ดำเนินการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีภาระงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือมีผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission