Flexible MBA Program

Flexible MBA Program

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคุณภาพการศึกษา เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่ขยายโอกาสการสร้างรายได้ ตามความสนใจและการนำไปใช้งาน

 • พัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร
 • เพิ่มขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน จากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • สร้างความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารธุรกิจอย่างมีคุณภาพ
 • ส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลทางธุรกิจ
 • สามารถเลือกเรียนรู้เฉพาะทางที่สนใจ
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะบริหารธุรกิจ นิด้า
48 หน่วยกิต
307,300 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 45
เปิดรับสมัคร บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการหลักสูตร

20171213165230

รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

ผู้อำนวยการโครงการ Regular MBA ภาคปกติ/ Flexible MBA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

program_video_cover

ความพิเศษของหลักสูตร

หลักสูตร Flexible MBA หลักสูตรที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์การทำงานในโลกยุคใหม่ ที่ทุกอย่างต้องตอบโจทย์วัยทำงานมากที่สุด โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ
ได้มากถึง 5 สาขาวิชาเอก
1. สาขาวิชาการตลาด
2. สาขาวิชาการเงิน
3. สาขาวิชากลยุทธ์
4. สาขาบริหารการปฏิบัติการ
5. สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
**โดยสามารถเลือกวิชาเอกได้มากกว่าหนึ่งสาขาวิชาได้ ( Double Majors )

วิชาในหลักสูตร

บธ 7201 พฤติกรรมผู้บริโภค
บธ 7202 การบริหารการค้าปลีก
บธ 7205 การสื่อสารการตลาด
บธ 7206 การตลาดบริการ
บธ 7258 การบริหารแบรนด์เชิงกลยุทธ์
บธ 7652 การตลาดของการพาณิชย์แบบดิจิทัล
บธ 8290 สัมมนาการตลาด
บธ 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
บธ 7400 หลักทรัพย์ผลตอบแทนคงที่
บธ 7401 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
บธ 7406 การวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุน
บธ 7408 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
บธ 7412 การเงินเชิงพฤติกรรม
บธ 7413 แบบจำลองทางการเงิน
บธ 7554 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
บธ 8490 สัมมนาการเงิน
บธ 7554 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
บธ 7503 การบริหารคุณภาพ
บธ 7504 การบริหารโครงการ
บธ 7568 การบริหารห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
บธ 7558 กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อเพิ่มรายได้สูงสุด
บธ 7559 การพยากรณ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
บธ 7855 การประกอบการเชิงนวัตกรรม
บธ 7602 ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
บธ 7603 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การทำเหมืองข้อมูลและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
บธ 7604 การประยุกต์ใช้วิทยาการจัดการเพื่อการตัดสินใจขององค์กร
บธ 7609 กระบวนการออกแบบและวิเคราะห์นวัตกรรม
บธ 7610 การบริหารโครงการแบบ Agile สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบPMI-ACP และ CSM
บธ 7611 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการเตรียมตัวสอบ PMP
บธ. 7652 การตลาดของการพาณิขย์แบบดิจิทัล
บธ 7658 การจัดการการพาณิชย์แบบใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
บธ 7801 เกมส์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
บธ 7809 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับสร้างนวัตกรรม
บธ 7855 การประกอบการเชิงนวัตกรรม

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 5,700
ค่าบำรุงการศึกษา/ภาคการศึกษา4,000
ค่ากิจกรรมพิเศษ10,500
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี/ภาคการศึกษา700
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ/ภาคการศึกษา 600
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร307,300

คุณสมบัติผู้สมัคร

กรณีสอบข้อเขียน

 1. เป็นผู้สำเร็จกรศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกำศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและหรือต่างประเทศ ที่สำนักงำนคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับรอง
 2. มีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จกำรศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ปีนับจนถึงวันสมัคร
 3. ผู้สมัครที่สอบข้อเขียนผ่านแล้ว ไม่ต้องสมัครสอบสัมภาษณ์สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามวันเวลาที่ ระบุในประกาศผลการสอบข้อเขียนในครั้งที่สมัครสอบข้อเขียนเท่านั้น

กรณีสอบสัมภำษณ์(เกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีมีผลการสอบข้อเขียนของภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาาะ 1 รวมคะแนนทั้ง สองวิชำ 1,100 คะแนนขึ้นไป และแต่ละวิชำต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่ำ 500 คะแนนขึ้นไป โดยผลคะแนนยังไม่หมดอำยุ
 2. มีผลการสอบข้อเขียน (Flexible MBA) ที่มีระดับคะแนน 500 ขึ้นไป โดยผลคะแนน ยังไม่หมดอำยุ
 3. มีประสบกำรณ์ทำงานหลังสำเร็จกำรศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ปีขึ้นไป นับจนถึงวันสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร