เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

ใช้เศรษฐศาสตร์เป็นแนวคิด ทำธุรกิจแบบมืออาชีพ

 • จบสาขาไหนก็เรียนได้
 • สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
 •  ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า
36 หน่วยกิต
210,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการหลักสูตร

pro24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์

Ph.D. (Agricultural, Food, Resource Economics) Michigan State University, USA Research Interests: Agribusiness, Agricultural Economics, Game Theory, Labor Economics

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

 1. เปิดสอนมากว่า 55 ปี มีการปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง
 2. เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
 3.  สอนโดยอาจารย์ระดับ PhD 100 %
 4. เลือกได้ระหว่าง Research หรือ Business Consulting
 5. เสริมประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง

วิชาในหลักสูตร

 1. การวางแผนและจัดการโครงการ Project Planning and Management
 2. เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจและเศรษฐกิจ Digital Technology in Business and Economy
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ Data Analytic for Business Decision
 4. ธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการกำหนดนโยบาย Sustainable Business and Policy

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ชำระเป็นรายภาคการศึกษา หน่วยกิตละ 4,500 บาท ค่าใช่จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 210,000 บาท (รวมค่ากิจกรรมพิเศษแล้ว)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) องค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นับตั้งแต่วันอนุมัติปริญญาถึงวันเปิดภาคการศึกษา

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission