เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
ใช้เศรษฐศาสตร์เป็นแนวคิด ทำธุรกิจแบบมืออาชีพ
 • จบสาขาไหนก็เรียนได้
 • มีทุนการศึกษา (ภาคปกติ)
 • สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
 • หลักสูตร 2 ปี
 •  ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า
36 หน่วยกิต
2
210,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่60
เปิดรับสมัคร 13 มีนาคม – 20 เมษายน 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

pro24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์

Ph.D. (Agricultural, Food, Resource Economics) Michigan State University, USA Research Interests: Agribusiness, Agricultural Economics, Game Theory, Labor Economics

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

 1. เปิดสอนมากว่า 55 ปี มีการปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง
 2. เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
 3.  สอนโดยอาจารย์ระดับ PhD 100 %
 4. เลือกได้ระหว่าง Research หรือ Business Consulting
 5. เสริมประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง

วิชาในหลักสูตร

 1. การวางแผนและจัดการโครงการ Project Planning and Management
 2. เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจและเศรษฐกิจ Digital Technology in Business and Economy
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ Data Analytic for Business Decision
 4. ธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการกำหนดนโยบาย Sustainable Business and Policy

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ปีที่ 1 เทอม 1 50,800 บาท ปีที่ 1 เทอม 2 59,300 บาท ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 15,500 บาท ปีที่ 2 เทอม 1 59,300 บาท ปีที่ 2 เทอม 2 18,000 บาท สอบประมวลความรู้ 500 บาท เปิดรับสมัคร ครั้งที่1 13 มีนาคม – 20 เมษายน 2566 ครั้งที่2 1 พฤษภาคม – วัน29 มิถุนายน 2566

ปีที่ 1 เทอม 150,800
ปีที่ 1 เทอม 2 59,300
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 15,500
ปีที่ 2 เทอม 1 59,300
ปีที่ 2 เทอม 2 9,800
สอบประมวลความรู้ 18,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร210,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) องค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นับตั้งแต่วันอนุมัติปริญญาถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร 13 มีนาคม – 20 เมษายน 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อกองบริการการศึกษา

082-7901940 @nidaadmission