7-9Apr

กิจกรรม “โครงการน้ำใจจากพี่สู่น้อง CSR ทำความดีเพื่อสังคม”โรงเรียนวัดนาล้อม และ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

11Apr

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566สวนน้ำพัฒนธารา อาคารราชพฤกษ์

12Apr

งานเสวนา หัวข้อ ” Burnout ต้องทำไง?…เรื่องใหญ่ของวัยทำงาน “

20Apr

HROD TALK #150 Corporate Culture Essentials มาสร้างวัฒนธรรมองค์การแบบไม่ต้องท่องจำกันเถอะ

19-23Apr

งาน NIDA Book Fair 2023ห้องโถง ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร

24Apr

ECO TALK การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SERIESMicrosoft Teams

24Apr

เสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) “การเงินที่เป็นธรรม กับการผลักดันนโยบายของธนาคารด้านสิ่งแวดล้อม”

27Apr

พิธีเปิด โครงการ NIDA USR สร้างสุขภาพที่ดีแก่เยาวชนด้วยกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2566สนามฟุตบอลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

27Apr

อบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและวิธีปฏิบัติตนขณะเกิดอัคคีภัยและเกิดแผ่นดินไหว” ประจำปี 2566

28Apr

“การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2566

29Apr

The only English-language stage for the leading parties to reveal their directionห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

3May

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 14 (เขตบางกะปิ-คลองเจ้าคุณสิงห์)หอประชุมเฉลิมพระเกียรตื 6 รอบพระชนมพรรษา

23May

งานวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี นิเทศ@นิด้าชั้น 7 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

25May

HROD RESILIENCE ล้มให้เป็น ลุกให้ไว สู่การเติบโตใหม่อย่างยั่งยืนหอประชุมเฉลิมพระเกียรตื 6 รอบ พระชนมพรรษา

25May

การรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันพัฒนามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการและผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ครั้งที่ 1ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี และ ระบบ Microsoft Teams

31May

HROD TALK ครั้งที่ 151 ปลุกพลังองค์กรแห่งโลกการทำงานยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะOnline via ZOOM Meeting

11Jul

Sharing Day ครั้งที่ 4 : KM NIDA Research excellentออนไลน์ผ่าน zoom meeting

17-18Aug

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ : The 2nd NIC-NIDA Conference 2023The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

1-30Sep

โครงการ NIDA USRสนามฟุตบอล สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์