อธิการบดี

คณะผู้บริหาร

ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

อธิการบดี

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. (Administrative Studies) York University แคนาดา
  • M.E.S. (Information Management) York University แคนาดา
  • Diploma in Managerial Control & Management Information Systems, Research Institution for Management Science (RVB) เนเธอร์แลนด์
  • M.P.A. (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • B.A. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • องค์การและการจัดการสมัยใหม่
  • การจัดการนวัตกรรมในองค์การ
  • งบประมาณภาครัฐ
รายละเอียด

รองอธิการบดี

คณะผู้บริหาร

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล

Dr. Wisakha Phoochinda

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Dr. Sombat Kusumavalee

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร. ภัทราวุธ เจริญรูป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ

Dr. Chandra nuj Mahakanjana

รศ.ดร.จันทรานุช  มหากาญจนะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Dr.Asawin Nedpogaeo

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ

คณบดี

คณะผู้บริหาร

อ.ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด

คณบดีคณะสถิติประยุกต์

kullatip satararuji

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ

คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

Dr. Paithoon Monpanthong

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง

คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว

Dr.Sorasart Sukcharoensin

ศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

Dr.Sid Suntrayuth

ผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

Dr.Chiraprapha Akaraborworn

ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Dr. Kasma Suwanarak

รศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์

คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร

Dr. Jaray Singhakowinta

ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์

คณบดีคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ploy suebvises

รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนัก

คณะผู้บริหาร

รศ.ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา

คณะผู้บริหาร

อ.ดร.บงกช เจนจรัสสกุล

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

คณะผู้บริหาร

ศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา