Academic Services NIDA Poll
Academic Services NIDA Poll

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

          “นิด้าโพล” โพลแห่งแรกในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พุทธศักราช 2518 และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปีพุทธศักราช2519 จึงยุติบทบาทไปชั่วคราว ต่อมาในปี พุทธศักราช 2551 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้ริเริ่มการทำโพลผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นครั้งแรก โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประชุม สุวัตถี อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ให้กรอบแนวคิดในการดำเนินงานการวางระบบและการจัดสร้างตัวอย่างหลัก นอกจากนี้ยังได้รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ มาเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมให้กับนิด้าโพล

          ปัจจุบัน นิด้าโพล แบ่งการทำโพล เป็น 2 ลักษณะ คือ การทำโพลสาธารณะ และการให้บริการวิชาการเชิงธุรกิจ หรือธุรกิจโพล

Academic Services NIDA Poll

โพลสาธารณะ (Public Poll)

          คือ การเก็บข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ที่เกิดจากการ Random โดยการใช้โปรแกรมสร้างตัวเลข 10 หลัก หรือ Random Digit ซึ่งจะได้หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ซ้ำกัน จากนั้นพนักงานจะโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่สุ่มได้ เพื่อเชิญชวนเป็นตัวอย่างหลัก “ด้วยความเต็มใจ” และร่วมแสดงความคิดเห็นกับนิด้าโพล ปัจจุบันในระบบของนิด้าโพลมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคนไทยประมาณสามแสนห้าหมื่นหมายเลข กระจายตามภูมิลำเนา เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพและรายได้ทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลตัวอย่างหลักหรือ Master Sample นี้ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของนิด้าโพล ที่ทำให้สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเก็บข้อมูลได้ จึงทำให้โพลมีความแม่นยำสูง ดูได้จากผลโพลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ทั้ง 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี 2556 “นิด้าโพล” เป็นเจ้าเดียวที่สามารถทำนายถูกว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร จะได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. เช่นเดียวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 นิด้าโพลเป็นเพียงสำนักโพลเดียว ที่ทำนายถูกว่าคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จะได้คะแนนเกินกว่า 50% และในการเลือกตั้ง 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นิด้าโพล ทำนายได้ผลการเลือกตั้ง ส.ส. กทม.ทั้ง 33 เขต ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนี้ ยังมีโพลที่ได้รับกระแสตอบรับจากสื่อมวลชนมากมาย อีกทั้งยังทำโพลที่เกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐมาโดยตลอด

Academic Services NIDA Poll

การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์

Academic Services NIDA Poll

โปรแกรมคอมพิเวเตอร์ที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล

Academic Services NIDA Poll

การเพิ่มขนาดและพัฒนาตัวอย่างหลัก
(Master Sample)

Academic Services NIDA Poll

การควบคุมคุณภาพข้อมูล

ธุรกิจโพล (Business Poll)

          ด้านการให้บริการวิชาการเชิงธุรกิจ หรือธุรกิจโพลนิด้าโพลให้บริการวิชาการด้านวิจัยเชิงสำรวจ ได้แก่

  • การสำรวจความพึงพอใจ
  • การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
  • Mystery Shopper
  • การวิจัยตลาด
  • การทำโพล/การทำประชาพิจารณ์
  • การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)
  • การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)         

          นิด้าโพลมีความเชี่ยวชาญ สามารถนำองค์ความรู้ทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อีกทั้งเรามีเครือข่ายในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหน่วยงานที่เคยรับบริการ
มีทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์การมหาชน องค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น

Academic Services NIDA Poll

นิด้าโพล ให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง
มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูลโดยเฉพาะ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลการสำรวจที่ได้มานั้นมาจากความคิดเห็นและทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามอย่างแท้จริง

Academic Services NIDA Poll

ติดต่อ

ฝ่ายโพลสาธารณะ : 02-727-3596 ,02-727-3028 ฝ่ายธุรกิจโพล : 02-727-3242 ,02-727-3618 ,02-727-3387 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 02-727-3089, 02-727-3594 nida_poll@nida.ac.th