กจ.ม.
Master of Management (Integrated Tourism and Hospitality Management)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
ภูเก็ต

เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง สร้างนักบริหารการท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ มีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวและบริการที่หลากหลาย

 • เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ศึกษาหลักสูตรตามหลักสูตรแผน ข (จบไวภายใน 1.5 ปี)
 • ได้รับปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) Master of Management (Integrated Tourism and Hospitality Management)กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)M.M. (Integrated Tourism and Hospitality Management)
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
ภูเก็ต
คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า
36 หน่วยกิต
1.5 ปี
174,900 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร 1 1

ผศ.ดร.แสงแข บุญศิริ

ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

 1. บัณฑิตวิทยาลัยท่องเที่ยวแห่งแรกของเอเชีย
 2. ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร UNWTO.TedQual
 3. คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการสูงสุดในประเทศ
 4. 100% ของคณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 5. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
 6. เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ดาวน์โหลด
ประกาศ

วิชาในหลักสูตร

วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ทท 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
TH 4000 English for Integrated Tourism and Hospitality Managementหมวดวิชาหลัก (กำหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต เฉพาะแผน ก2 และแผน ข)
ทท 6001 กระบวนทัศน์และจริยธรรมสำหรับการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืน
TH 6001 Paradigm and Ethic for Sustainable Tourism and Hospitality
ทท 6002 พลวัตการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
TH 6002 Dynamics of Tourism and Hospitality Management and Development
ทท 6003 นวัตกรรมสำหรับการวางแผนธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
TH 6003 Innovation for Tourism and Hospitality Planning
ทท 6004 นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
TH 6004 Sustainable Tourism Policy, Planning and Management
ทท 6005 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ
TH 6005 Research Methodology for Tourism and Hospitality

หมวดวิชาเอก กำหนดให้นักศึกษาแผน ก2 และ แผน ข เรียนรายวิชาจำนวน 9 หน่วยกิต
ทท 7201 การจัดการการตลาดในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
TH 7201 Marketing Management for Tourism and Hospitality Businesses
ทท 7202 การพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
TH 7202 Human Capital Development for Tourism and Hospitality Businesses
ทท 7203 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
TH 7203 Strategic Management for Tourism and Hospitality Businesses

หมวดวิชาเลือก หมวดวิชาบังคับเลือก สำหรับแผน ข จำนวน 6 หน่วยกิต
ทท 7204 การวางแผนทางการเงินและการลงทุนสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
TH 7204 Financial and Investment Planning for Tourism and Hospitality Industry
ทท 7205 ความรับผิดชอบทางสังคมสำหรับการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
TH 7205 Corporate Social Responsibility for Tourism and Hospitality Management

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ชำระเป็นรายภาคการศึกษา โดยรวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์ และการเรียนวิชาเตรียมความพร้อม และการศึกษาดูงานในประเทศ

งวดที่ 1 56,300
งวดที่ 2 52,300
งวดที่ 3 50,000
งวดที่ 4 16,300
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร174,900

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยนับประสบการณ์ในการทำงานถึงวันเปิดภาคการศึกษา)
 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่งและมีประสบการณ์การทำงานตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง
 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้
 5. สำหรับผู้สมัครหลักสูตรแผน ก1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ต้องมีความรู้ด้านการวิจัยในระดับดีหรือมีประสบการณ์ดำเนินการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีภาระงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือมีผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission