บริการวิชาการ

สำนักสิริพัฒนา

สำนักสิริพัฒนาเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ดำเนินการฝึกอบรมด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการบริหารการพัฒนา” โดย ดําเนินการฝึกอบรมด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ดําเนินการฝึกอบรมด้านองค์ความรู้ในระดับ บัณฑิตศึกษา และสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ รายได้ให้กับสถาบัน

ดูรายละเอียด
บริการวิชาการ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ส่วนโพลสาธารณะ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยการสุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) บันทึกผลการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรายงานผลออกสู่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข้อค้นพบเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของภาครัฐหรือต่อนโยบายสาธารณะ

ดูรายละเอียด
บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการให้บริการด้านวิชาการและรับเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการสำคัญแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ให้บริการวิชาการได้หลากหลายสาขา ครอบคลุมความต้องการทุกรูปแบบของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในโครงการสำคัญระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ดูรายละเอียด
บริการวิชาการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยังยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง หรือเรียกว่า “ศยพ.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Sustainable Development and Sufficiency Economy Studies Center, National Institute of Development Administration หรือ “SuDSESC” เป็นการบูรณาการระหว่าง ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กับ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา เพื่อมุ่งศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนและส่งเสริม รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ให้บริการวิชาการ การฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และอื่น ๆ

ดูรายละเอียด