Academic Services Consulting Center

ศูนย์บริการวิชาการ

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการให้บริการด้านวิชาการและรับเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการสำคัญแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ให้บริการวิชาการได้หลากหลายสาขา ครอบคลุมความต้องการทุกรูปแบบของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในโครงการสำคัญระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

พันธกิจ

การให้บริการวิชาการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการวิชาการ ส่งมอบผลงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมทั้งให้บริการวิชาการที่ทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและประทับใจในบริการ ซึ่งในการดำเนินงานผู้รับบริการสามารถมั่นใจว่าจะได้รับบริการวิชาการจากบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ในด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญในการให้บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่องค์กรต่าง ๆ ครอบคลุมงาน 3 ประเภทหลัก คือ

บริการที่ปรึกษา จากอาจารย์หรือนักวิชาการของสถาบันที่มีความสามารถเฉพาะและมีประสบการณ์สูงทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรหรือหน่วยงาน

บริการด้านวิจัย เกี่ยวข้องกับการจัดทำงานวิจัย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ผลกระทบ แนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม ธุรกิจ การเมือง และอื่นๆ

บริการวิชาการด้านอื่นๆ ที่แตกต่างจากบริการที่ปรึกษาและบริการวิจัย เช่น การเป็นวิทยากร การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดทำรายการโทรทัศน์

ความรู้ความเชี่ยวชาญ / สาขางานบริการวิชาการ

กฎหมาย l การตลาด l การท่องเที่ยว / กีฬา l การบริหารธุรกิจ / การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ l การพัฒนาสังคมโดยรวม / สาธารณสุข l การพัฒนาองค์การ l การสื่อสาร / นิเทศศาสตร์ / ภาษา l การเกษตร l การเงิน / การบัญชี l การเมือง / การปกครอง / นโยบายสาธารณะ l คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ l จิตวิทยา l ทรัพยากรมนุษย์ l พลังงาน l สถิติ l สิ่งแวดล้อม l อุตสาหกรรม l เศรษฐศาสตร์ l อื่น ๆ

ติดต่อ

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 5 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ncc@nida.ac.th ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA Consulting
0-2727-3802-5, 0-2374-1174, 0-2378-0182 0-2375-4720