ศิษย์เก่าดีเด่น

ชื่อ-นามสกุลปีคณะ/หน่วยงานที่นำเสนอตำแหน่ง
พลโท ชาญ  อังศุโชติ2529คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณเทอดพงษ์  ไชยนันทน์2529คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณโชดก  วีรธรรม-พูลสวัสดิ์2529คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมพล  เกียรติไพบูลย์2529คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ2529คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ศาสตราจารย์ ทินพันธุ์  นาคะตะ2529คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ศาสตราจารย์ วุฒิชัย  จำนง2529คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณไพบูลย์  สำราญภูติ2529คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ดร.ธวัช  วิชัยดิษฐ2529คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณยงยุทธ  วิชัยดิษฐ2529คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พลเรือเอก ประเทือง  วงศ์จันทร์2529คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์2529คณะบริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิกร  วัฒนพนม2529คณะสถิติประยุกต์
พันเอก สมชาย  หิรัญกิจ2529คณะบริหารธุรกิจ
คุณจุไรรัตน์  จุฑาศิริวงศ์2529คณะสถิติประยุกต์
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  กาญจนดุล2529คณะบริหารธุรกิจ
คุณสุริย์  ด่านสวัสดิ์2529คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณวิสุทธิ์  จิราธิยุต2529คณะบริหารธุรกิจ
คุณสุธรรม  นิ่มพิทักษ์พงศ์2529คณะสถิติประยุกต์
คุณนาฎถ์  สุขารมย์2529คณะสถิติประยุกต์
คุณชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย์2529คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณกาญจนา  ชีวนินทกุล2529คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณศิริยงค์   หรูวิวัฒน์2529คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณยงยุทธ  ฟูพงศ์ศิริพันธ์2535คณะบริหารธุรกิจ
คุณพีระ  มานะทัศน์2535คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณมนตรี  วิศลดิลกพันธ์2536คณะสถิติประยุกต์
คุณจิรณี  ตันติรัตนวงศ์2536คณะสถิติประยุกต์
นายแพทย์จำรูญ  มีขนอน2537คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณประมวล  รุจนเสรี2537คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณสัมพันธ์  ทองสมัคร2537คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณจุลินทร์  ลักษณะวิศิษฐ์2537คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พันเอก ดร.ชินวุธ  สุนทรสีมะ2537คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณถวิล  ไพรสณฑ์2538คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณดำริ  วัฒนสิงหะ2538คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ดร.ดุสิต  เจริญควนิช2538คณะสถิติประยุกต์
รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์  สุทธิวัฒนพันธ์2539คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมบัติ  อุทัยสาง2539คณะบริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา2539คณะบริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ วิรัช  สงวนวงศ์วาน2539คณะบริหารธุรกิจ
คุณชำนาญ  รัตนากร2539คณะบริหารธุรกิจ
คุณกฤษฎา  กัมปนาทแสนยากร2539คณะบริหารธุรกิจ
คุณวิรูญ  เพิ่มทรัพย์2539คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณวันชัย  ธนิตติราภรณ์2539คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณไพบูลย์  ตันสกุล2539คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณประทีป  กิ่งแก้ว2539คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณมงคล  ลีลาธรรม2539คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
พลตำรวจตรี นิพจน์  วีระสุนทร2539คณะสถิติประยุกต์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรง  อุดมไพจิตรกุล2540คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณเพิ่มศักดิ์  เนตรนุช2540คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณสมานจิต  ภิรมย์รื่น2540คณะสถิติประยุกต์
พลตรี ไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์2541คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณกมล  จันทิมา2541คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณบัญญัติ  จันทน์เสนะ2541คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณอรพรรณ  สุวรรณรัตน์2541คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
พลโท บัณฑิต  เนียมทันต์2541คณะสถิติประยุกต์
คุณวินัย  วิไลลักษณ์2541คณะสถิติประยุกต์
คุณประสิทธิ์  ดำรงชัย2542คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณโยธิน  เมธชนัน2542คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พล.ต.ท.ล้วน  ปานรศทิพ2542คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณนิเวศน์  เหมวชิรวรากร2542คณะบริหารธุรกิจ
คุณอภิรักษ์  โกษะโยธิน2542คณะบริหารธุรกิจ
นาวาอากาศเอก(พิเศษ) ปราโมทย์  จาตุรน์รัศมี2542คณะสถิติประยุกต์
ว่าที่ร้อยตรี สะอาด  ชมบุญ2544คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณผ่องลักษณ์  วาลิกศิริ2544คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พลตำรวจตรี  วุฒิ  ลิปตพัลลภ2544คณะบริหารธุรกิจ
คุณชวลิต  นิ่มละออ2544คณะบริหารธุรกิจ
คุณศารทูล  มนเฑียรวิเชียรฉาย2544คณะบริหารธุรกิจ
คุณวิบูลย์  รัตนเวสส์2544คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ดร.สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์2546คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณอนุศักดิ์   อินทรภูวศักดิ์2546คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณอดิศักดิ์  โรหิตะศุน2546คณะบริหารธุรกิจ
คุณนิพนธ์  สุรพงษ์รักเจริญ2546คณะบริหารธุรกิจ
คุณสรรค์ชัย   เตียวประเสริฐกุล2546คณะบริหารธุรกิจ
ดร.สุวิทย์   เมษินทรีย์2546คณะบริหารธุรกิจ
คุณสิริมาลย์   รัตนวรพงศ์2546คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม2546คณะสถิติประยุกต์
คุณวีระสิทธิ์  สฤษดิพันธุ์2546คณะสถิติประยุกต์
คุณอารีย์  อ่องสว่าง2546คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
พลโท ไพศาล  กตัญญู2547คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พลตำรวจเอก ชาญชิต  เพียรเลิศ2547คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณพงค์โพยม  วาศภูติ2547คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมบัติ  อนันตรัมพร2547คณะบริหารธุรกิจ
คุณสิทธิศักดิ์  ล้วนพิชญ์พงศ์2547คณะบริหารธุรกิจ
คุณบัณฑิต   เทียนทำนูล2547คณะบริหารธุรกิจ
คุณสมศักดิ์   สวัสดิผล2547คณะบริหารธุรกิจ
คุณณัฐพล   ชวลิตชีวิน2547คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
เรืออากาศโท เพทาย  บุณยะเวศ2547คณะสถิติประยุกต์
รศ.ดร.อุปถัมภ์  ฉายแสงจันทร์2547คณะสถิติประยุกต์
คุณประเสริฐ  ธีรพัฒน์ไพโรจน์2547คณะสถิติประยุกต์
คุณวิวัฒน์  ศัลยกำธร2547คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
พันโท  ต่อพงษ์    กุลครรชิต2548คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณศิวะ   แสงมณี2548คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณชัยศักดิ์   อังค์สุวรรณ2548คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณอุทัย   จันทิมา2548คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณเปรมใจ  กิติคุณไพโรจน์2548คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณธนากร   เกษตรสุวรรณ2548คณะบริหารธุรกิจ
คุณยงเกียรติ์   กิตะพาณิชย์2548คณะบริหารธุรกิจ
พลโท ชัญญะ  วรคามิน2548คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารย์ สุเมธ  แก่นมณี2548คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณสมศักดิ์   มนุญปิจุ2548คณะภาษาและการสื่อสาร
นาวาอากาศเอกหญิง  เทวีสม   แก้วสุวรรณ2548คณะภาษาและการสื่อสาร
คุณพิเชษ  พัฒนโชติ2549คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ2549คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณจงเจตน์  บุญเกิด2549คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณเสน่ห์  เชาว์สุรินทร์2549คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมชัย  ไทยสงวนวรกุล2549คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณประพันธ์  เย็นท่าเรือ2549คณะบริหารธุรกิจ
คุณมนู    สว่างแจ้ง2549คณะบริหารธุรกิจ
คุณเจิมพล   ภูมิตระกูล2549คณะบริหารธุรกิจ
คุณประสิทธิ์   อุ่ยวรวงศ์2549คณะบริหารธุรกิจ
คุณณัฐพล   ประดิษฐ์ผลเลิศ2549คณะบริหารธุรกิจ
คุณวีระ   จันทะแจ้ง2549คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ดร.ศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง2549คณะสถิติประยุกต์
คุณสามารถ   ภู่ไพบูลย์2549คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณแพทย์เจริญ  ปฏิภาณเทวา2549คณะภาษาและการสื่อสาร
คุณกันตยา  มานะกูล2549คณะภาษาและการสื่อสาร
พ.ต.อ.นพดล  เผือกโสมณ2550คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณวิเชียร  เอมประเสริฐสุข2550คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณประชา เตชารัตน์2550คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา2550คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณพงศ์ศักดิ์  เสมสันต์2550คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.วรพล  โสคติยานุรักษ์2550คณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์2550คณะบริหารธุรกิจ
ผศ. บรรเจิด  พฤฒิกิตติ2550คณะสถิติประยุกต์
คุณวันไชย  วัชรากร2550คณะสถิติประยุกต์
คุณเจตน์  ธนวัฒน์2550คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณนริส  ศรีวงษา2550คณะภาษาและการสื่อสาร
คุณชัยวัฒน์ สืบสันติวรพงศ์2550คณะภาษาและการสื่อสาร
นายแพทย์ วีรวุฒิ อิ่มสำราญ2550คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศาสตราจารย์ สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์2551คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา2551คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณวิบูลย์  สงวนพงษ์2551คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณสุชาติ  ศิริโยธินพันธุ์2551คณะบริหารธุรกิจ
คุณวีระพล  จิรประดิษฐกุล2551คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารย์รังสรรค์  เนียมสนิท2551คณะสถิติประยุกต์
คุณพิทักษ์  ก่อเกียรติพิทักษ์2551คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ศาสตราจารย์ อุดม  ทุมโฆสิต2552คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณสุรชัย  ธารสิทธิ์พงษ์2552คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณโกศิลป์  ภัทรธีรานนท์2552คณะบริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ คิม  ไชยแสนสุข2552คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณสมเกียรติ  อึงอารี2552คณะสถิติประยุกต์
คุณจีระชัย  ไกรกังวาร2552คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ปฐม  มณีโรจน์2553คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ศาสตราจารย์ จรัส  สุวรรณมาลา2553คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณสุพจน์  หนูเนียม2553คณะบริหารธุรกิจ
คุณเฉลิมพล  ชัยวรพงศา2553คณะบริหารธุรกิจ
ดร.สมชาย  หาญหิรัญ2553คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณกำพล  ศรธนะรัตน์2553คณะสถิติประยุกต์
คุณประภาส  บุญยินดี2553คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ดร.เขมนิจ  บุราคม2553คณะภาษาและการสื่อสาร
พลเอก ธีระวัฒน์  บุณยะประดับ2554คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พลตำรวจเอก วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี2554คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณเจริญ  ภัสระ2554คณะรัฐประศาสนศาสตร์
รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร  ตันไชย2554คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณอำนวย  กาญจโนภาศ2554คณะบริหารธุรกิจ
คุณบุษบา  พิบูลชล2554คณะบริหารธุรกิจ
คุณณัฐกฤตย์  แก้วโสวัฒนะ2554คณะบริหารธุรกิจ
คุณจุมพฎ  ตันมณี2554คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณศรีสุวรรณ  จรรยา2554คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณธนน  เวชกรกานนท์2554คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์2555คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณพรทิพย์  โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา2555คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมชัย  ศิริวัฒนโชค2555คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมศักดิ์  แสงนิภา2555คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมชาติ  วงศ์วัฒนศานต์2555คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณณรงค์ศักดิ์  กำมเลศ2555คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณภาคภูมิ  ภาคย์วิศาล2555คณะบริหารธุกิจ
คุณนลินี  งามเศรษฐมาศ2555คณะบริหารธุกิจ
คุณวิวรรธน์  เหมมณฑารพ2555คณะบริหารธุกิจ
คุณสุมิตร  เพชราภิรัชต์2555คณะบริหารธุกิจ
คุณนิรันดร์  ตั้งพิรุฬห์ธรรม2555คณะบริหารธุกิจ
คุณลัดดาวรรณ  หาญจิตต์เกษม2555คณะบริหารธุกิจ
คุณพีระพงษ์  กลิ่นละออ2555คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ดร.อัจฉรา  จุ้ยเจริญ2555คณะภาษาและการสื่อสาร
คุณเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง2555คณะพัฒนาสังคม
พลตำรวจโท ภานุ  เกิดลาภผล2556สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายวิศิษฐ์  จิตรโรจนรักษ์2556สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวสุจิตรา  เลาหวัฒนภิญโญ2556สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางนุสรา  รุนสำราญ2556สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายชูศักดิ์  เหยี่ยงสกุล2556สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย2556สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายยงยุทธ  วัฒนสินธุ์2556คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายชัยวุฒิ  โลหชิตรานนท์2556คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นางอนุชิดา  ชินศิรประภา2556คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายธวัชชัย  ฟักอังกูร2556คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายยศ  รินากุล2556คณะบริหารธุรกิจ
นายอติชาติ  ไชยศุภรากุล2556คณะบริหารธุรกิจ
นายทรงเกียรติ  วัฒนวิทย์2556คณะบริหารธุรกิจ
นายกมล  คงสกุลวัฒนสุข2556คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
นางพัชรศิริ  เกียรติกำจาย2556คณะสถิติประยุกต์
นายอภินันท์  จันทรังษี2556คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายไชยยศ  ปั้นสกุลไชย2556คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นายวัลลภ  ใหญ่ยิ่ง2556คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นางสาวเกศสุดา  ศาลิคุปต2557สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวสุภา  ปิยะจิตติ2557คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Mr.Somsavanh  Phanmatha2557คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Mrs.Rattana  Prathoumvan2557คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Mr.Vannalad  Chayyavong2557คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นางสมณีย์  มงคลโภชน์2557คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายมานะ  ศรีพิทักษ์2557คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายสนิท  พรหมวงษ์2557คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายศักดิ์ชัย  อุ่นจิตติกุล2557คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายวัชระ  แวววุฒินันท์2557คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวพุทธิกาญจน์  ลิขิตพฤกษ์2557คณะบริหารธุรกิจ
นายประชา  เทศพานิช2557คณะบริหารธุรกิจ
นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์2557คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
นายบุญเลิศ  พรหมจิรโชติ2557คณะสถิติประยุกต์
นายวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย์2557คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เรืออากาศโทธานี  ดีมงคล2557คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์2557คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์2558สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร์2558คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายสัญญา  ชีนิมิตร2558คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายพิศิษฐ์   ลีลาวชิโรภาส2558คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พลตำรวจโทวรเทพ  เมธาวัธน์2558คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายหทัย  อู่ไทย2558คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายอิทธิฤทธิ์  กิ่งเล็ก2558คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พลอากาศโทมานะ  ประสพศรี2558คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต2558คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายวันชัย  พันธุ์วิเชียร2558คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวสุนันท์  ทองสอง2558คณะบริหารธุรกิจ
นางภัทรภร  วรรณภิญโญ2558คณะบริหารธุรกิจ
นายชวลิต  พิชาลัย2558คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
MS.Thamma Phetvixay2558คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
นายทวี  ธีระสุนทรวงศ์2558คณะสถิติประยุกต์
พลเอกสมหมาย  เกาฏีระ2558คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายลือโรจน์  จินดารัตนวงศ์2558คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
พลเรือตรี วศินสรรพ์  จันทวรินทร์2559สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
พล.อ.หัสพงศ์  ยุวนวรรธนะ2559สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายบุญชวน  วิภูษณวนิช2559สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว2559คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายสมภพ  ศักดิ์พันธ์พนม2559คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Professor R. Lalitha S.Fernando.Ph.D.2559คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายแพทย์โสภณ  เมฆธน2559คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ดร.กิ่งแก้ว  แสงสุวรรณ2559คณะบริหารธุรกิจ
นายวิรัฐ  สุขชัย2559คณะบริหารธุรกิจ
นายสุรินทร์  ว่องวิไลกุล2559คณะบริหารธุรกิจ
นางจารุพร  จิระพันธ์พงศ์2559คณะบริหารธุรกิจ
นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ2559คณะสถิติประยุกต์
นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา  มานนท์2559คณะสถิติประยุกต์
นางวีรพรรณ  เพียรกุศล2559คณะสถิติประยุกต์
นางระวีวรรณ  ตันสิริ2559คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นางสาวณัฎฐาลักษณ์  สกุลปุณยาพร2559คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นางสาวปริม  อินทวงศ์2559คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นายยิ่งยง  นิลเสนา2560สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายเจริญชัย  ยิ่งจรูญกิจ2560สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสโรชินี  ศิริวัฒนา2560สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายดลเดช  พัฒนรัฐ2560คณะรัฐประศาสนศาสตร์
รศ.ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน2560คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พันเอก เศรษฐพล  เกตุเต็ม2560คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายทนงศักดิ์  ทวีทอง2560คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายจุมพล  ริมสาคร2560คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์2560คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นางนิธิมา  เทพวนังกูร2560คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวนิตยา  ดิเรกสถาพร2560คณะบริหารธุรกิจ
นายบุญรักษ์  ปิ่นภูวดล2560คณะบริหารธุรกิจ
นายสมชัย  บุญเสริมวิชา2560คณะบริหารธุรกิจ
นางศิริพร  สิงหรัญ2560คณะบริหารธุรกิจ
นายรักษเกชา  แฉ่ฉาย2560คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
นายประยุทธ  สุระเสนา2560คณะสถิติประยุกต์
นางสาวเพียรจิต  สิงหโทราช2560คณะสถิติประยุกต์
นายนพดล  ว่องเวียงจันทร์2560คณะสถิติประยุกต์
รศ.ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง2560คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายกันต์พงษ์  ลิ่มกาญจนา2560คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายทัศน์พงษ์  สกุลคู2560คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นางยุพิน  ชลานนท์นิวัฒน์2561คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ร้อยตำรวจโท อาทิตย์  บุญญะโสภัต2561คณะรัฐประศาสนศาสตร์อธิบดีกรมการปกครอง
นายมณเฑียร  เจริญผล2561คณะรัฐประศาสนศาสตร์รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
พลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางช้าง2561คณะรัฐประศาสนศาสตร์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ2561คณะรัฐประศาสนศาสตร์นายกเทศมนตรีนครยะลา
Dr.Naylin  Oo2561คณะรัฐประศาสนศาสตร์Regional Adviser on ASEAN, UN
นายทรงยศ  ยอดดนตรี2561คณะรัฐประศาสนศาสตร์หัวหน้าสำนักงานทนายความทรงยศ ยอดดนตรี และเพื่อน และรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
พระครูภาวนาเจติยาภิบาล(พระอาจารย์ทวี  มหาวีโร)2561คณะรัฐประศาสนศาสตร์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย เจ้าคณะตำบล พระธาตุบังพวนเขต ๑
นายอดิศร  ไตรสินสมบูรณ์2561คณะบริหารธุรกิจกรรมการผู้จัดการ บริษัท พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอริ่ง จำกัด
นางสุพรศรี  นาคธนสุกาญจน์2561คณะบริหารธุรกิจChief of Operation Officer (COO) MAGE HOME Center co.,ltd.
นางวันทนี  มณีศิลาสันต์2561คณะบริหารธุรกิจรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด, กรรมการ บริษัท เธิร์ด ดราก้อน จำกัด, กรรมการ บริษัท แฮปปี้เซิร์ฟ จำกัด
นายอดุลย์  โชตินิสากรณ์2561คณะบริหารธุรกิจอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
นายประจักษ์  บุญยัง2561คณะพัฒนาการเศรษฐกิจผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
นางพิกุล  ศรีมหันต์2561คณะพัฒนาการเศรษฐกิจรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์2561คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
นายประทีป  กีรติเรขา2561คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมที่ดิน
พลโท ธรากร  ธรรมวินทร2561คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมแม่ทัพภาคที่ ๒
นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์2561คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ดร.สัมฤทธิ์  ยิบยินธรรม2561คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เลขาธิการ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุเมธ  ช่างเรือ2561คณะการจัดการการท่องเที่ยวกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยฮาลาล อินเตอร์เทรด จำกัดรองนายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซี่ยน
นายสมชาย  ทรงประกอบ2561คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายศิรินทร์ยา  สิทธิชัย2562สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
นายยุทธนา  หยิมการุณ2562สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์รองปลัดกระทรวงการคลัง
นายอำนวย  ปรีมนวงศ์2562สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
นายอนันต์  สุวรรณรัตน์2562สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์2562สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม ขั้นปลาย ปตท. จำกัด (มหาชน)
นายประจญ  ปรัชญ์สกุล2562สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรภาพ  นาหลวง2562สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ปรียากร2562คณะรัฐประศาสนศาสตร์อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
DR. Jun Ho Shin2562คณะรัฐประศาสนศาสตร์Director, Public Fund Management Division, Ministry of Economy and Finance, Korea
พลเรือเอก นวพล  ดำรงพงศ์2562คณะรัฐประศาสนศาสตร์รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
นายอุดมศักดิ์  ตั้งอมรศิริ2562คณะบริหารธุรกิจกรรมการผู้จัดการและสถาปนิก บริษัท ๗๖๐ไอ อาร์คิเทค แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
นายสวัสฏ์  พงศ์วัชรารักษ์2562คณะบริหารธุรกิจประธานกรรมการบริหาร บริษัท โมเดอร์น ฟู้ด อินดัสตรี้ จำกัด
นายนพกฤษฏิ์  นิธิเลิศวิจิตร2562คณะบริหารธุรกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้ร่วมก่อตั้ง) บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
ดร.นายแพทย์พิทักษ์พล  บุณยมาลิก2562คณะบริหารธุรกิจผู้ช่วยปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ศิริพงศ์  เหลืองวารินกุล2562คณะบริหารธุรกิจกรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา
นายต้น  ตัณฑ์สุทธิวงศ์2562คณะสถิติประยุกต์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  วุฒิศาสตร์กุล2562คณะสถิติประยุกต์รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายแพทย์ประจักษวิช  เล็บนาค2562คณะสถิติประยุกต์รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นายลือชัย  เจริญทรัพย์2562คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
นายทวีป  บุตรโพธิ์2562คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ2562คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมรองอธิบดีกรมการปกครอง
นายศุภเกียรติ  ตันตระกูล2562คณะภาษาและการสื่อสารกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด
นายพุฒิ  เด่นสมพรพันธ์2562คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
นายบูรณ์  ฐาปนดุลย์ (รศ.)2563สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายประสาท  พงษ์ศิวาภัย (รศ.)2563สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
นายชาญณรงค์  ถึงฝั่ง (บธ.)2563สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทนทลิน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและเทคนิค กลุ่มบริษัทนทลิน
ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์2563คณะรัฐประศาสนศาสตร์สมาชิกวุฒิสภา
นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ2563คณะรัฐประศาสนศาสตร์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นายนิยม  เติมศรีสุข2563คณะรัฐประศาสนศาสตร์เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
นายเสถียร  โชคดีพาณิชย์2563คณะบริหารธุรกิจกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นายวุฒิชัย  ชาติอิศรานุวัฒน์2563คณะบริหารธุรกิจรองประธาน บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
นายกรพล  ชินพัฒน์2563คณะพัฒนาการเศรษฐกิจรักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต2563คณะพัฒนาการเศรษฐกิจรองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
นายสุชาติ  ระมาศ2563คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
พันตำรวจโท วันนพ  สมจินตนากุล2563คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
นายดำรงค์ รุ่งเรือง2563คณะการจัดการการท่องเที่ยวอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ
นางสาวปิยะพร  ศรีสมุทร2563คณะการจัดการการท่องเที่ยวกรรมการผู้จัดการในเครือ ปิยะพรกรุ๊ป
นายณัฐวัฒน์  ฟองศรัณย์2563คณะนิติศาสตร์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วิสแพค จำกัด
นายกุศล  โชติรัตน์2563คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
นางภาวินี  ณ สายบุรี2563คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายประทีป  เอ่งฉ้วน2563คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ (รศ.)2564สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า
นายปฐม  เฉลยวาเรศ (รศ.)2564สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
นายสุรพงษ์  กองจันทึก (พค.)2564สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี (SAW)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระ  รามสูต2564คณะรัฐประศาสนศาสตร์อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต2564คณะรัฐประศาสนศาสตร์ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายวีระศักดิ์  จักรแสงชัยโชติ2564คณะบริหารธุรกิจกรรมการผู้จัดการ บริษัททีโรลิท โอลิมปัส จำกัด
นางวันดี  พิศนุวรรณเวช2564คณะบริหารธุรกิจผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
นายฐิติวัฒน์  ว่องวรรณกุล2564คณะบริหารธุรกิจกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
นายชัยรัตน์  แสงจันทร์2564คณะพัฒนาการเศรษฐกิจรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และบริหารองค์กรศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (องค์การมหาชน)
นายเจษฎา  จิตรัตน์2564คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
นายอติโชค  ผลดี2564คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
นายแพทย์จุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์2564คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
นางจิราภา  เรืองนาม2564คณะนิติศาสตร์ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุดรธานี
นางสุพัตรา  จารุอริยานนท์2564คณะการจัดการการท่องเที่ยวกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา สำนักงานอัยการ จังหวัดภูเก็ต
นายเสกสรรค์  จันทร์ขวาง2564คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมรองผู้จัดการด้านบัญชีการเงินและธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
นายสุรินทร์  สินรัตน์2564คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
เรืออากาศโทชัยรัตน์  ทองบริบูรณ์2564คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
พลเอก ธีระเดช  ฉัตรเสถียรพงศ์2565สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย
พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์2565สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลเอก สุพจน์  มาลานิยม2565สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ดร.กิตติ  ยงค์สงวนชัย2565สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
นายวรวุฒิ  กุลแก้ว2565สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายนิยม  สองแก้ว2565สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม2565คณะรัฐประศาสนศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์2565คณะรัฐประศาสนศาสตร์ปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวนารถนารี  รัฐปัตย์2565คณะบริหารธุรกิจกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)
นายบุญชู  สมบูรณ์ศักดิกุล2565คณะบริหารธุรกิจกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.แอล.อินเตอร์ จำกัด
นายกฤษ  อุตตมะเวทิน2565คณะพัฒนาการเศรษฐกิจรองอธิบดีกรมการข้าว
นายแพทย์ธรณินทร์  กองสุข2565คณะพัฒนาการเศรษฐกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ดร.กฤษดา  แสวงดี2565คณะสถิติประยุกต์ข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯด้านสาธารณสุขในคณะกรรมาธิการสาธารณาสุข วุฒิสภา
นายต่อพงศ์  เสลานนท์2565คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) และอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
นายบุญเลิศ  คชายุทธเดช2565คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส
นายวิชัย  ปิยพรธนา2565คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและบริหาร เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร  จนฺทสาโร)2565คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.ณัฐฏ์ รุ่งวงษ์2566คณะรัฐประศาสนศาสตร์ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์2566คณะบริหารธุรกิจรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ดร.ทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร2566คณะบริหารธุรกิจประธานกรรมการ บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด
ดร.ทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร2566คณะบริหารธุรกิจประธานกรรมการ บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย2566คณะบริหารธุรกิจผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ2566คณะบริหารธุรกิจกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีชิกซ์ตี้ทรี จำกัด
นายพงศ์ไท ไทโยธิน2566คณะพัฒนาการเศรษฐกิจรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์2566คณะพัฒนาการเศรษฐกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด
นางพาตีเมาะ สะดียามู2566คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นางสาวทองพูล บัวศรี2566คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน/ผู้จัดการโครงการโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่/นักวิจัยอิสระ)
นายไชยา พรหมา2566คณะภาษาและการสื่อสารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู เขต ๒ สังกัดพรรคเพื่อไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์
นางสาวภคพร สุขศิริ2566คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด
นางสาวสิริกร ศุภบุญญานนท์2566คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Co-Founder and Lead Consultant Bright Side People Co.,Ltd.
นายดนัย วิจารณ์2566คณะนิติศาสตร์รองอธิบดีกรมธนารักษ์
นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์2566คณะนิติศาสตร์ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง (เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับ ทรงคุณวุฒิ)
นายมนต์ชัย พูนภักดี2566คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด

กองทุนนิด้าพัฒนา

“กองทุนนิด้าพัฒนา” ได้ก่อตั้งขึ้นตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนนิด้าพัฒนา พ.ศ. 2552 ลง
วันที่ 31 มีนาคม 2552 ลงนามโดยท่านจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2552 เป็นต้นไป (ปัจจุบันได้มีการแก้ไขระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของ สถาบัน และเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการบริหารงานของกองทุน ดังระเบียบกองทุนนิด้าพัฒนา ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553)

วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งกองทุนนิด้าพัฒนามี 2 ประการ คือ เพื่อระดมทุนสนับสนุนการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ
สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากล (ตามปรัชญาของสถาบันที่ว่า “สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” หรือ “WISDOM
for Change” ) และเพื่อส่งเสริมการวิจัย การเรียนและการสอนของสถาบันเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด.

“กองทุนนิด้าพัฒนา” จะมีรายได้จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ เงินอุดหนุนจากสถาบัน, เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน
เงินบริจาค, ดอกผลที่เกิดจากกองทุน และอื่นๆ

ท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเงินอนุเคราะห์ให้แก่กองทุนนิด้าพัฒนา เพื่อเป็นการทำบุญในด้านการศึกษาของชาติ ซึ่งอาจจะ
ทำบุญในวาระสำคัญๆ ได้แก่ วันคล้ายวันเกิด, วันครบรอบแต่งงาน, วันแซยิดของบุพการีหรือตนเอง, วันที่ประสบความสำเร็จ
ต่างๆ หรือในโอกาสสำคัญๆ อื่น ตามแต่กำลังศรัทธา จะทำให้กองทุนนิด้าพัฒนาสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม

ศิษย์เก่า
เว็บไซต์กองทุนนิด้าพัฒนา

โครงการพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึกฯ

ศิษย์เก่า
รายละเอียดโครงการพระบรมฯ

งานระดมทุนอื่นๆ

สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อ
สำนักงานสมาคม ชั้น G อาคารนวมินทราธิราช

0 2727 3342

0 2727 3343

nida_alumni@nida.ac.th

เว็บไซต์สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.