ศูนย์พัฒนาทุนและสินทรัพย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ให้แบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานยุทธศาสตร์ ตั้งเป็น “ศูนย์พัฒนาทุนและสินทรัพย์”

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน การลงทุน และทรัพย์สิน พ.ศ.2563 และมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ให้มีระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทุนและสินทรัพย์ อ่านเพิ่มเติม..

เว็บไซต์: ศูนย์พัฒนาทุนและสินทรัพย์

สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อ
สำนักงานสมาคม ชั้น G อาคารนวมินทราธิราช

0 2727 3342

0 2727 3343

nida_alumni@nida.ac.th

เว็บไซต์สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.