MBA (Master of Business Administration)

Regular MBA

หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพฯ

MBA NIDA มุ่งผลิต นักบริหารมืออาชีพ “เปิดรับ” องค์ความรู้ที่มีนัยปฏิบัติ (Highly Practical Knowledge)
“เปิดกว้าง” ให้บัณฑิตจากทุกสาขาอาชีพ ได้เข้ามาศึกษาต่อ ปริญญาโท เพื่อเพิ่มพูน การบริหารการเงิน
การบริหารความรู้ด้านการตลาด การบริหารการปฏิบัติการธุรกิจระหว่างประเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

  • หลักสูตร MBA แห่งแรกในประเทศไทย
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับ AACSB
  • ผลิตผู้บริหารระดับประเทศ
  • นักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรีเทอมสุดท้าย หรือไม่มีประสบการณ์สามารถสมัครได้ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพฯ
คณะบริหารธุรกิจ นิด้า
48 หน่วยกิต
145,200 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 92
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการหลักสูตร

20171213165230

รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

ผู้อำนวยการโครงการ Regular MBA ภาคปกติ/ Flexible MBA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

“เปิดกว้าง” ให้บัณฑิตจากทุกสาขาอาชีพได้เข้ามาเพิ่มพูนการบริหารการเงิน
การบริหารความรู้ด้านการตลาด

วิชาในหลักสูตร

วิชาพื้นฐาน
บธ 5100 การจัดการร่วมสมัย
บธ 5300 บัญชีการเงิน
บธ 5400 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
บธ 5500 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
บธ 5600 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร

วิชาหลัก
บธ 6100 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ
บธ 6200 การบริหารการตลาด
บธ 6300 บัญชีบริหาร
บธ 6400 การบริหารการเงิน
บธ 6500 การบริหารการปฏิบัติการ

วิชาเอก/เลือก
บธ 7200 การบริหารการตลาดอุตสาหกรรม
บธ 7201 พฤติกรรมผู้บริโภค
บธ 7202 การบริหารการค้าปลีก
บธ 7203 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
บธ 7204 การวิจัยตลาด
บธ 7205 การสื่อสารการตลาด
บธ 7206 การตลาดบริการ
บธ 7207 การบริหารการตลาดขั้นสูง
บธ 7208 การบริหารแคมเปญโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บธ 7209 การตลาดเชิงปฏิสัมพันธ์และกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
บธ 7901 การตลาดระหว่างประเทศ
บธ 7902 การตลาดสำหรับการบริการทางการเงิน
บธ 7907 การบริหารการส่งกำลังบำรุง
บธ 7908 การจัดการการพาณิชย์แบบใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
บธ 7910 การบริหารแบรนด์เชิงกลยุทธ์
บธ 8290 สัมมนาการตลาด
บธ 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
บธ 8880 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ

สาขาการเงิน
บธ 7400 หลักทรัพย์ผลตอบแทนคงที่
บธ 7401 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
บธ 7402 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บธ 7403 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
บธ 7404 วาณิชธนกิจ
บธ 7405 การบริหารการเงินชั้นสูง
บธ 7406 การวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุน
บธ 7407 ทฤษฎีการจัดการการลงทุนและตลาดทุน
บธ 7408 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
บธ 7409 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุน สำหรับเตรียมความพร้อมสอบ CFA®
บธ 7410 การวิเคราะห์การเงินและความเสี่ยง สำหรับเตรียมความพร้อมสอบ FRM®
บธ 7411 การวางแผนทางการเงิน สำหรับเตรียมความพร้อมสอบ CFP®
บธ 7902 การตลาดสำหรับการบริการทางการเงิน
บธ 7906 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
บธ 8490 สัมมนาการเงิน
บธ 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
บธ 8880 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ

สาขาการบริหารการปฏิบัติการ
บธ 7500 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
บธ 7501 แบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการบริหารการปฏิบัติการ
บธ 7502 การบริหารการปฏิบัติการบริการ
บธ 7503 การบริหารคุณภาพ
บธ 7504 การบริหารโครงการ
บธ 7505 กลยุทธ์ทางด้านการปฏิบัติการ
บธ 7506 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
บธ 7507 การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
บธ 7907 การบริหารการส่งกำลังบำรุง
บธ 7909 กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อเพิ่มรายได้สูงสุด
บธ 8590 สัมมนาการบริหารการปฏิบัติการ
บธ 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
บธ 8880 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ

สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
บธ 7600 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
บธ 7601 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
บธ 7602 ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
บธ 7603 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การทำเหมืองข้อมูล และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
บธ 7604 การประยุกต์ใช้วิทยาการจัดการเพื่อการตัดสินใจขององค์กร
บธ 7605 ความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเตรียมความพร้อมสอบ CISSP
บธ 7606 การบริหารชุมชนออนไลน์และสื่อสังคม
บธ 7607 การบริหารแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศด้วยมาตรฐาน ITIL

สำหรับการเตรียม ความพร้อมสอบ ITIL
บธ 7608 การเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ 7609 กระบวนการออกแบบและวิเคราะห์นวัตกรรม
บธ 7610 การบริหารโครงการแบบ Agile สำหรับเตรียมความพรัอมการสอบ PMI-ACP และ CSM
บธ 7611 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการเตรียมตัวสอบ PMP
บธ 7905 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บธ 8690 สัมมนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
บธ 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
บธ 8880 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ

สาขากลยุทธ์
บธ 7800 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน: องค์กรธุรกิจ คลัสเตอร์ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
บธ 7801 เกมส์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
บธ 7802 ประสาทวิทยาและการตัดสินใจ
บธ 7803 กลยุทธ์การแข่งขัน
บธ 7804 การจัดการองค์กรทางสังคม
บธ 7805 การเจรจาต่อรองและกลยุทธ์การตัดสินใจ
บธ 7806 การเปลี่ยนแปลงการจัดการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
บธ 7807 วิธีปฏิบัติในการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ
บธ 7808 การกำกับดูแลกิจการ(บรรษัทภิบาล)
บธ 7809 Design Thinking สำหรับสร้างนวัตกรรม
บธ 7903 ระบบการควบคุมการบริหารและกลยุทธ์
บธ 7908 การจัดการการพาณิชย์แบบใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
บธ 7909 กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อเพิ่มรายได้สูงสุด
บธ 7910 การบริหารแบรนด์เชิงกลยุทธ์
บธ 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
บธ 8880 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ

หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ
บธ 9000 การค้นคว้าอิสระ: โครงการธุรกิจแบบบูรณาการ

การสอบประมวลความรู้
การสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียน
การสอบประมวลความรู้ด้วยปากเปล่า

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

*** 145,200 บาท สำหรับ นักศึกษาไทย , 177,200 บาท สำหรับ นักศึกษาอาเซียน , 185,200 บาท สำหรับ นักศึกษาต่างชาติ

ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ1,500
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 112,300
ค่ากิจกรรมพิเศษ30,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร145,200

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษา (จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาค)

คุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา

  1. จะต้องมีผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา (วิชาเฉพาะ 9) ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร