การสมัครเข้าเรียนใน 11 คณะข้างต้น ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือที่ entrance.nida.ac.th โดยศึกษาวิธีการสมัครโดยละเอียดที่ “คู่มือการสมัครเรียนนิด้า”

สอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ กองบริการการศึกษา โทร 08 2790 1940 (ในเวลาราชการ) หรือ Line Official  @nidaadmission

สำหรับการสมัครเข้าศึกษาใน วิทยาลัยนานาชาติ กรุณาติดต่อที่วิทยาลัยโดยตรง ที่ วิทยาลัยนานาชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 19 148 ถนนเสรีไทย เเขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

รายละเอียดกำหนดการ ปฏิทินการสมัคร ทั้ง 11 คณะ 1 วิทยาลัย สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า

ปฏิทินการสมัคร