กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การส่งเสริมธรรมาภิบาล

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและรายงานผลการดำเนินการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การป้องกันการรับสินบน

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

จรรยาบรรณคณาจารย์

แนวปฏิบัติสิ่งที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำตามแนวจรรยาบรรณคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แผนและประเมินผล

• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (NIDA ROAD MAP 2023-2027) รูปแบบ PDF File l รูปแบบ E-book 

• แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2566 -2568 เอกสารเผยแพร่

• แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การวิจัย 5 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2566 -2570

• แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• แผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2551 – 2565

แผนปฏิบัติราชการ

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การสำรวจความพึงพอใจ

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินการ

กรอบอัตรากำลัง

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

สถิติการให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้าง

นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 l ฉบับที่ 1 l ฉบับที่ 2 l ฉบับที่ 3 l ฉบับที่ 4 l ฉบับที่ 5 l ฉบับที่ 6 l ฉบับที่ 7 l ฉบับที่ 8  l ฉบับที่ 9  l ฉบับที่ 10  l ฉบับที่ 11  l ฉบับที่ 12 l ฉบับที่ 13 l ฉบับที่ 14 l ฉบับที่ 15 l ฉบับที่ 16 l ฉบับที่ 17 l ฉบับที่ 18  l ฉบับที่ 19  l ฉบับที่ 20  l ฉบับที่ 21 l ฉบับที่ 22 l ฉบับที่ 23 l ฉบับที่ 24 l ฉบับที่ 25 l ฉบับที่ 26 l ฉบับที่ 27 l ฉบับที่ 28 l ฉบับที่ 29 l ฉบับที่ 30 l ฉบับที่ 31 l ฉบับที่ 32 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 l ฉบับที่ 1 l ฉบับที่ 2 l ฉบับที่ 3 l ฉบับที่ 4 l ฉบับที่ 5 l ฉบับที่ 6 l ฉบับที่ 7 l ฉบับที่ 8  l ฉบับที่ 9  l ฉบับที่ 10  l ฉบับที่ 11  l ฉบับที่ 12 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 l ฉบับที่ 1 l ฉบับที่ 2 l ฉบับที่ 3 l ฉบับที่ 4 l ฉบับที่ 5 l ฉบับที่ 6 l ฉบับที่ 7 l ฉบับที่ 8

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563  ฉบับที่ 1 l ฉบับที่ 2 l ฉบับที่ 3 l ฉบับที่ 4 l ฉบับที่ 5

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ฉบับที่ 1 l ฉบับที่ 2 l ฉบับที่ 3

• แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 l พฤศจิกายน 2565 l ธันวาคม 2565 l มกราคม 2566 l กุมภาพันธ์ 2566 l มีนาคม 2566 l เมษายน 2566 l พฤษภาคม 2566 l มิถุนายน 2566 l กรกฎาคม 2566 l สิงหาคม 2566 l กันยายน 2566

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 l พฤศจิกายน 2564 l ธันวาคม 2564 l มกราคม 2565 l กุมภาพันธ์ 2565 l มีนาคม 2565 l เมษายน 2565 l พฤษภาคม 2565 l มิถุนายน 2565 l กรกฎาคม 2565 l สิงหาคม 2565 l กันยายน2565 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2564 ประจำเดือน  ตุลาคม 2563 l พฤศจิกายน 2563 l ธันวาคม 2563 l มกราคม 2564 l กุมภาพันธ์ 2564 l มีนาคม 2564 l เมษายน 2564 l พฤษภาคม 2564 l มิถุนายน 2564 l กรกฎาคม 2564 l สิงหาคม 2564 l กันยายน 2564 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือน  ตุลาคม 2562 l พฤศจิกายน 2562 l ธันวาคม 2562 l มกราคม 2563 l กุมภาพันธ์ 2563 l มีนาคม 2563 l เมษายน 2563 l พฤษภาคม 2563 l มิถุนายน 2563 l กรกฎาคม 2563 l สิงหาคม 2563 l กันยายน 2563

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือน  ตุลาคม 2561 l พฤศจิกายน 2561 l ธันวาคม 2561 l มกราคม 2562 l กุมภาพันธ์ 2562 l มีนาคม 2562 l เมษายน 2562 l พฤษภาคม 2562 l มิถุนายน 2562

• สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 

• สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 

• รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3  

รายงานการวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

งานบริการการศึกษา 

ภาพอินโฟกราฟิก ขั้นตอนการสมัครสอบและประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษาของสถาบัน

คู่มือนักศึกษา

มาตรฐานการการให้บริการ งานบริการการศึกษา

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

• รายงานสรุปจำนวนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ปีการศึกษา 1/2565 l ปีการศึกษา 2/2565 

• รายงานสรุปจำนวนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ปีการศึกษา 2/2564 l ปีการศึกษา 3/2564 

• รายงานสรุปจำนวนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาพรวม l แยกคณะ 

• รายงานสรุปจำนวนการขอดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาพรวม l แยกคณะ 

รายงานจำนวนการขอดูข้อมูลผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบัน ประจาภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวม l แยกคณะ

การปฎิบัติงานในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวม l แยกคณะ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวม l แยกคณะ

รายงานจำนวนการขอดูข้อมูลผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบัน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม l แยกคณะ

การปฎิบัติงานในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม l แยกคณะ

รายงานจำนวนการขอดูข้อมูลผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบัน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม l แยกคณะ

การปฎิบัติงานในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม l แยกคณะ

คู่มือบริการทางการศึกษาสำหรับบริการนักศึกษา(คู่มือสำหรับประชาชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

ดูทั้งหมด คลิกที่นี่ 

หรือ ดูแบบแยกหมวด ดังนี้

เรื่องที่ 1 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

เรื่องที่ 2 การลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ 

เรื่องที่ 3 การลงทะเบียนรายวิชาเกินกว่าข้อบังคับ 

เรื่องที่ 4 การเพิ่มวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ 

เรื่องที่ 5 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาหลังกำหนด 

เรื่องที่ 6 การลงทะเบียนรายวิชาต่ำกว่าข้อบังคับ 

เรื่องที่ 7 การถอนรายวิชาเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ 

เรื่องที่ 8 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ส่วนแรก/ส่วนที่สอง 

เรื่องที่ 9 การขอเทียบรายวิชา การขอโอนหน่วยกิต 

เรื่องที่ 10 การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 

เรื่องที่ 11 การเปลี่ยนแผนการศึกษา 

เรื่องที่ 12 การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะ 

เรื่องที่ 13 การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน 

เรื่องที่ 14 การขออนุมัติหัวข้อ/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท/เอก 

เรื่องที่ 15 การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษา 

เรื่องที่ 16 การเปลี่ยนคณะ 

เรื่องที่ 17 การเพิ่มวิชาเรียนตามปฏิทินการศึกษา (กรณีชำระเงินเพิ่ม) 

เรื่องที่ 18 การถอนรายวิชาเรียน 

เรื่องที่ 19 การเพิ่ม-เพิกถอน/เปลี่ยนกลุ่ม/เพิกถอนติด W 

การจัดการข้อร้องเรียน

คู่มือ/ประกาศ/คำสั่ง

สถิติการร้องเรียน