สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (“สถาบันฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ได้บัญญัติไว้ สถาบันฯ จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันฯ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • นักศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ผู้รับบริการทางวิชาการ บุคคลทั่วไปผู้สนใจบริการของสถาบันฯและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ครอบครัว, บุคคลอ้างอิง, บุคคลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน)
 • ผู้ตอบแบบสอบถามของสถาบันฯ
 • ศิษย์เก่า
 • บุคลากร (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่และอดีตบุคลากร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (ครอบครัว, ผู้ค้ำประกัน, บุคคลอ้างอิง, บุคคลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) รวมถึงผู้ที่สมัครงานกับสถาบันฯ
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 • วิทยากร
 • ที่ปรึกษา ผู้บริหารโครงการวิจัย และนักวิจัย
 • ผู้ตรวจประเมินหลักสูตร
 • ผู้แทน หรือผู้ติดต่อของบริษัทห้างร้านและผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ
 • ผู้บริจาค และผู้สนับสนุนต่าง ๆ ของสถาบันฯ
 • บุคคลที่เข้ามาในบริเวณของสถาบันฯ

(ต่อไปนี้จะขอเรียกรวมกันว่า “ท่าน” หรือ “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”)

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย

สถาบันฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินกิจกรรม ธุรการ หรือธุรกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน ตามที่ระบุไว้ในส่วนถัดไปของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ทั้งนี้สถาบันฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนของท่านทั้งจากตัวท่านโดยตรง และ/หรือจากแหล่งอื่น ๆ อาทิเช่น จากบุคคลที่สาม หรือตามที่ได้ปรากฎอยู่ในสื่อสาธารณะ โดยสถาบันฯ ได้จำแนกประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งตัวอย่างดังต่อไปนี้

ประเภทตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวชื่อ-นามสกุล, วัน/เดือน/ปีเกิด, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, รหัสประจำตัว, เพศ, อายุ, สัญชาติ, รูปถ่าย, สถานภาพสมรส, การศึกษา, ผลงานวิจัย, ผลงานทาวิชาการ, อาชีพ, รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้าง, ตำแหน่ง, เงินเดือน, ประวัติการทำงาน, ลายมือชื่อ
ข้อมูลการติดต่อที่อยู่, ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์, email, ช่องทางติดต่อผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
ต่าง ๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินข้อมูลบัญชีธนาคาร, หมายเลขบัตรเครดิต, หมายเลขบัตรเดบิต, ข้อมูลการชำระเงิน
ข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอส์นิกส์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์, IP Address, username และ password, Cookies
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลากรใบอนุญาตต่าง ๆ, ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ, ข้อมูลการปฏิบัติงานและข้อมูลทางวินัย, ข้อมูลบุคคลที่สาม (ครอบครัว, ผู้ค้ำประกัน, บุคคลอ้างอิง, บุคคลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) , ข้อมูลประกันสังคม
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวศาสนา, เชื้อชาติ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลสุขภาพ (เช่น หมู่เลือด, ประวัติสุขภาพ เป็นต้น), ความพิการ, ข้อมูลพันธุกรรมหรือข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ, ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า เป็นต้น), ความคิดเห็นทางการเมือง
ข้อมูลอื่น ๆความสนใจ, ความเห็น, บริการต่าง ๆ ที่ใช้กับทางสถาบันฯ, สถานะของท่านกับทางสถาบันฯ, ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจาก CCTV, การขอใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันฯ ขอแจ้งผลกระทบในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับสถาบันฯ ว่า อาจส่งผลให้สถาบันฯ ไม่สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการหรือการดำเนินกิจกรรม ธุรการ หรือธุรกรรมให้แก่ท่าน ทั้งนี้สถาบันฯ ขอรับรองว่า สถาบันฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันซอบด้วยกฎหมายและพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้อยู่เท่านั้น

2. กิจกรรม/วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายของสถาบันฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ฐานทางกฎหมายกิจกรรม/วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วน
ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย1.เพื่อให้การดำเนินการของสถาบันฯ สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือข้บังคับกับสถาบันฯ เขน พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พุทธศักราช 2562, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมายภาษีอากร, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายประกันสังคม, พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราซการ รวมถึงคำสั่งศาลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ
ฐานสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญา1. เพื่อการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนในการสมัครและ/หรือการใช้บริการของท่าน
2. เพื่อเข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ หรือความสัมพันธ์
อื่น ๆ ระหว่างท่านกับสถาบันฯ รวมถึงเพื่อการจัตการและสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกรรม ธุรการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ดังกล่าวกับท่าน
ตลอดจนการดำเนินการตามความประสงค์ของท่าน
3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการเข้าทำงาน และ
เข้าถึงระบบและพื้นที่ต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ เพื่อการจ่ายค่าตอบแทนและการให้
สวัสดิการ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสมัครหลักสูตรอบรมต่าง ๆ
4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกข้อมูลการบริจาค หรือสนับสนุนต่าง ๆ
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม1. เพื่อการวิเคราะห์และการวัดผลเกี่ยวกับช้บริการกับสถาบันฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือดำเนินการด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ
2. เพื่อรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถาบันฯ
3. เพื่อใช้สิทธิของสถาบันฯ และปกป้องผลประโยชน์ของสถาบันฯ เมื่อจำเป็นและชอบตัวยกฎหมาย เช่น ตรวจสอบ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อร้องเรียนต่าง ๆ
4. เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ของสถาบันฯ
5. เพื่อดำเนินการบริหาร การจัดทำรายงาน นโยบายภายในของสถาบันฯ
6. เพื่อบริหารจัดการเว็บไขเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไขและเพื่อปรับปรุงการจัดวางรูปแบบ และปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของสถาบันฯ
7. เพื่อใช้ในการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
8. เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหา คัดเลือก ตรวจสอบ และว่าจ้างบุคลากร รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
9. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการหรือดำเนินการ
10. เพื่อประโยชน์ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ขอตรวจสอบข้อมลเกี่ยวกับการศึกษาของท่าน
ฐานจดหมายเหตุ/วิจัย/สถิติ1. เพื่อดำเนินการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของสถาบันฯ
ฐานความยินยอม1. เพื่อเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน
2. เพื่อประโยชน์ในจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือกิจกรรมของสถาบันฯ ผ่านทางของทางต่าง ๆ
3. เพื่อแนะนำการบริการ หรือหลักสูตรที่ท่านอาจจะสนใจ ผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ
4. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่นไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ เฉพาะในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้สถาบันฯ ต้องขอความยินยอมจากท่าน

3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านยังคงดำเนินธุรกรรม หรือยังคงมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และจะยังคงเก็บรักษาต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่ความสัมพันธ์ของท่านกับสถาบันฯ สิ้นสุดลงตามที่พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ หลังจากนั้นสถาบันฯ จะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ สถาบันฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าว

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ภายใต้ข้อตกลงรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการแก่สถาบันฯ – สถาบันฯ อาจใช้บริการบุคคลภายนอกเพื่อห้บริการต่าง ๆ แก่สถาบันฯ เพื่อช่วยในการดำเนินการต่าง ๆ ของสถาบันฯ เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ สื่อดีจิทัล, ผู้ห้บริการการขนส่ง, ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบการเงิน, ผู้ให้บริการด้านการวิจัยและวิเคราะห์, ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ให้บริการด้านการตลาดและงานกิจกรรม, ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมสื่อสาร, ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและคลาวด์, ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์, ทนายความ, ที่ปรึกษากฎหมาย, ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/หรือทำลายเอกสาร และ/หรือผู้ประกอบวิชาซีพอื่น ๆ
 • บุคคลภายนอกที่ฎหมายกำหนด – สถาบันฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงคำสั่งที่ออกตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ
 • บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาททีเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ได ๆ คนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน
 • ผู้จ้างงานสถาบันฯ ในการวิจัย เก็บข้อมูล หรือให้บริการทางต้านการศึกษา
 • สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ขอตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของท่าน และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่สถาบันฯ ได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว

5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เนื่องจากการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันมีความจำเป็นที่สถาบันฯ จะต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่นไปยังต่างประเทศเพื่อเก็บรักษา และ/หรือดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้แล้วข้างต้น โดยสถาบันฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งหรือโอนด้วยวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่นตามที่พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดภายใต้ข้อสัญญารักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล และอาจรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

5.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

5.2 ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยใต้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

5.3 เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าซองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น

5.4 เป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.5 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่น เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้

5.6 เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

6. การใช้คุกกี้ (Cookies) บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ

6.1. คุกกี้ คือ text fles ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล l0รู การใช้งาน internet ของท่าน หรือการเยี่ยมขมเว็บไซต์ของท่าน

6.2. ประเภทของ Cookies ที่สถาบันฯ ใช้บนเว็บไซต์

สถาบันฯ ได้ใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของสถาบัน ดังต่อไปนี้

 • คุกกี้ที่ใช้เพื่อความจำเป็นสำหรับกระบวนการปฏิบัติงานของระบบเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งจะไม่สามารถปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้ประเภทนี้ได้
 • คุกกี้ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์และวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ของสถาบันฯ (Analytical/Performance Cookies) ซึ่งจะช่วยจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนพฤติกรรมของในการไข้งานเว็บไชต์ของสถาบันฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงและพัฒนาเว็บไชตั รวมถึงวิธีการนำเสนอข้อมูลของสถาบันฯ ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น
 • คุกกี้ที่ใช้ในการช่วยจดจำข้อมูลการตั้งค่า หรือตัวเลือกที่ท่านเคยเสือกไว้บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ (Functionality Cookies) เพื่อช่วยให้สถาบันฯ ปรับแต่งเนื้อหา และรูปแบบให้ตอบสนองตามความต้องการในการใช้งานที่ท่านเคยเลือกไว้ เข่น ภาษา ขนาดตัวอักษร เป็นต้น
 • คุกกี้ที่ใช้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) ซึ่งใช้เพื่อจดจำพฤติกรรมการเข้าซมเว็บไซต์ของสถบันฯ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไขต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมะสมกับท่าน

6.3. การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถเลือกปิดค่าคุกกี้แต่ละประเภทบนเว็บไซต์ของสถาบันฯ ได้ ยกเว้นคุกกี้ที่ใช้เพื่อความจำเป็นสำหรับกระบวนการปฏิบัติงานของระบบเว็บไซต์

7. ความมั่นคงปลอดภัย

สถาบันฯ มีมาตรการกรรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ เช่นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่สถาบันฯ ได้ใช้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศภายในของสถาบันฯ

8. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสถาบันฯ เคารพสิทธิดังกล่าว โดยจะดำเนินการตามที่กฎหมาย กฎกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ไช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านอาจใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของขังมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ เว้นแต่สถาบันจะมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยขอบด้วยกฎหมาย

8.1 สิทธิ์ในการถอนความยินยอม – ท่านมีสิทธิ์ในการถอนความยินยอมของท่าน การถอนความยินยอมดังกล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่นได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

8.2 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำนาข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สถาบันฯ ได้เก็บรักษาไว้

8.3 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สถาบันฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือไช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงนโดยอัตโนมัติ และสามารถช้หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้สถาบันฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่นไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันฯ ได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก

8.4 สิทธิคัดค้าน – ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ไช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สถาบันฯ ดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ

8.5 สิทธิในการขอให้ล – ท่านมีสิทธิในการขอให้สถาบันฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีที่สถาบันฯ หมดความจำเบ็น หรือไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

8.6 สิทธิในการขอให้ระงับ – ท่านมีสิทธิในการขอให้สถาบันฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง หรืออยู่ในระหว่างที่สถาบันฯ พิจารณาคำขอในการใช้สิทธิคัดค้านของทำน หรือในกรณีที่ท่านขอห้สถา บันฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลาย

8.7 สิทธิในการขอแก้ไข – ท่านมีสิทธิในการขอให้สถาบันฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

8.8 สิทธิไนการร้องเรียน – ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากสถบันฯ ไม่ปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. ช่องทางในการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือมีความประสงค์ที่จะไช้สิทธิของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อ

สำนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร: 0-2727-3203 หรือ 082 782 8931 (เฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น)

Email: dpo-nida@nida.ac.th

10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพา:สำหรับการดำเนินงานหรือกิจกรรมของสถาบันฯ และการใช้งานเว็บไซต์ของสถาบันฯ เท่านั้น หากท่านต้องการ ink ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของสถาบันฯก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของสถาบันฯ

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันฯ จะประเมินการดำเนินการภายใต้พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัพเดทนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภาบันฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการและหสักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหน้าเว็บไชต์ของสถาบันฯ พร้อมระบุวันเดือนปี ที่มีการแก้ไขดังกล่าว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 (ฉบับที่ 1)