สนใจสมัครเรียน ศึกษาต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สามารถเข้าได้ที่หน้า

สมัครเรียน
คณะที่สนใจศึกษาต่อรายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตรครั้งที่รับสมัครวันที่รับสมัครใบสมัครรายละเอียดการรับสมัคร
สอบข้อเขียน ภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษรอบปกติ ครั้งที่ 1/2567รายละเอียดทั้งหมด
สอบข้อเขียน ภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษรอบปกติ ครั้งที่ 2/2567รายละเอียดทั้งหมด
สอบข้อเขียน ภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษรอบปกติ ครั้งที่ 3/25671 - 25 เมษายน 67รายละเอียดทั้งหมด
สอบข้อเขียน ภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษรอบปกติ ครั้งที่ 4/25671-15 กรกฎาคม 67รายละเอียดทั้งหมด
สอบข้อเขียน ภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษรอบปกติ ครั้งที่ 5/25671-11 กันยายน 67รายละเอียดทั้งหมด
สอบข้อเขียน ภาคปกติ คณะสถิติประยุกต์และคณะบริหารธุรกิจปริญญาโทภาคปกติ (กรณีสอบข้อเขียน)3/25679 เม.ย. - 21 มิ.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีสอบสัมภาษณ์)2/256720 ก.พ. - 10 พ.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจปริญญาโทภาคปกติ (กรณีสอบสัมภาษณ์) คณะบริหารธุรกิจ2/256720 ก.พ. - 10 พ.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
สอบสัมภาษณ์ ทุนส่งเสริมการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ ทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีสอบสัมภาษณ์)2/256720 ก.พ. - 10 พ.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
สอบสัมภาษณ์ ทุนส่งเสริมการศึกษา ภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจปริญญาโทภาคปกติ ทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีสอบสัมภาษณ์) คณะบริหารธุรกิจ2/256720 ก.พ. - 10 พ.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ ประสบการณ์การทำงาน (กรณีสอบสัมภาษณ์)2/256720 ก.พ. - 10 พ.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
สอบสัมภาษณ์ และทุนส่งเสริมการศึกษา ภาคปกติหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมและศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน1/256717 ม.ค. - 5 ก.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
สอบสัมภาษณ์ และทุนส่งเสริมการศึกษา ภาคปกติหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อมsoonsoonดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
ปริญญาโท ภาคปกติ (English Program)Master of Economics Program in Economics and Management (English Program)1/2024Mar 7th - May 16th 24ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
ปริญญาโท ภาคปกติ (English Program)Master of Management Program in integrated Tourism and Hospitality Management (English Program)1/2024Mar 22nd - June 7th 24ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
ปริญญาโท ภาคปกติ (English Program)English Language Studies and Teaching (Normal Classes) (Scholarships) (English Program)2/2024Feb 23rd - May 10th 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
ปริญญาโท ภาคปกติ (English Program)English Language Studies and Teaching English Language Studies and Teaching (Normal Classes) (Scholarships) (English Program)2/2024Feb 23rd - May 10th 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร2/256717 เม.ย. - 14 มิ.ย. 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ อุดรธานี1/25672 ม.ค. - 26 เม.ย. 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ นครราชสีมา1/25672 ม.ค. - 17 พ.ค. 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะรัฐประศาสนศาสตร์การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุรี2/256718 เม.ย. - 19 ก.ค. 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะรัฐประศาสนศาสตร์การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ1/256712 ก.พ. - 30 เม.ย. 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Public Policy and Strategic Management (English Program)2/2024Feb 23th - May 5th 24ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Public Policy and Strategic Management (English Program) Scholarship2/2024Feb 23th - May 5th 24ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Public Policy and Strategic Management (English Program) Experienced2/2024Feb 23th - May 5th 24ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
Graduate School of Public AdministrationDoctor of Philosophy in Governance and Development (Self-financed)1/20241 Feb – 1 Jul 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
Graduate School of Public AdministrationDoctor of Philosophy in Governance and Development (Scholarships)1/20241 Feb – 1 Jul 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะรัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (กรณีปกติ)1/256715 มีนาคม - 20 มิถุนายน 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะรัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)1/256715 มีนาคม - 20 มิถุนายน 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจExecutive MBA1/256730 พ.ย. 66 - 20 พ.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจExecutive MBA2/256724 พ.ค. - 23 ส.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจYoung MBA กรณีปกติ ละกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา1/256715 ธ.ค. 66 - 15 มี.ค. 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจYoung MBA กรณีปกติ ละกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา2/256719 มี.ค. - 20 พ.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจFlexible MBA (กรณีสอบข้อเขียน)1/256727 พ.ย. 66 - 19 ก.พ. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจFlexible MBA (กรณีสอบข้อเขียน)2/25674 มี.ค. - 10 พ.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจFlexible MBA (กรณีสอบสัมภาษณ์)1/256727 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจFlexible MBA (กรณีสอบสัมภาษณ์)2/25674 มี.ค. - 22 พ.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจProfessional MBA1/256729 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจProfessional MBA2/25674 มี.ค. - 3 มิ.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจCorporate Finance, Investment and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)1/256710 ก.ค. - 22 พ.ย. 66ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจCorporate Finance, Investment and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)2/256715 ธ.ค. 66 - 19 เม.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจCorporate Finance, Investment and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)1/256710 ก.ค. - 13 ธ.ค. 66ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจCorporate Finance, Investment and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)2/256715 ธ.ค. 66 - 10 พ.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจFlexible CFIRM (กรณีสอบข้อเขียน)1/256710 ก.ค. - 22 พ.ย. 66ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจFlexible CFIRM (กรณีสอบข้อเขียน)2/256715 ธ.ค. 66 - 19 เม.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจFlexible CFIRM (กรณีสอบสัมภาษณ์)1/256710 ก.ค. - 13 ธ.ค. 66ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจFlexible CFIRM (กรณีสอบสัมภาษณ์)2/256715 ธ.ค. 66 - 10 พ.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจMBA International Program1/2024Dec 28th – Mar 11th 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจMBA International Program2/2024Mar 13th – Jun 5th 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจAMBA International Program1/2024Dec 28th – Mar 11th 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจAMBA International Program2/2024Mar 13th – Jun 5th 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจPh.D.(Business Administration)1/2024Jan 10th - Apr 22th, 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจPh.D.(Business Administration) Scholarship1/2024Jan 10th - Apr 22th, 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์1/256730 ม.ค. - 7 มี.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์2/25679 มี.ค. - 25 เม.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์3/256727 เม.ย. - 27 มิ.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์ เรียนออนไลน์soonsoon
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การเงิน(สอบสัมภาษณ์)1/256728 ก.ย. - 2 ธ.ค. 66ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การเงิน(สอบสัมภาษณ์)2/25674 ธ.ค. 66 - 24 ก.พ. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การเงิน (สอบสัมภาษณ์)3/256724 ก.พ. - 25 เม.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การเงิน(สอบข้อเขียน และทุนการศึกษาดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)1/256731 ต.ค. - 24 ก.พ. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจPh.D. (Economics) Plan C (1.1)2/2567Mar 8th - May 17th, 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจPh.D. (Economics) Plan A (2.1)2/2567Mar 18th - May 17th, 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจPh.D. (Economics) Plan B (2.2)soonsoon
คณะสถิติประยุกต์หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ (CSDT, ISM, STAT, ACT, CDS, ITM, LM, DADS, CYBER, MADT)3/256711 เม.ย. - 10 ก.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Applied Statistics)1/2024Nov 29th 23 - May 3th 24ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Applied Statistics)2/2024May 6th - Oct 4th 24ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Computer Science andInformation Systems)1/2024Nov 29th 23 - May 3th 24ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะสถิติประยุกต์ Ph.D.(Computer Science and Information Systems)2/2024May 6th - Oct 4th 24ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Smart Logistics and SupplyChain Management)1/2024Nov 29th 23 - May 3th 24ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Smart Logistics and Supply Chain Management)2/2024May 6th - Oct 4th 24ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Data Analytics and Data Science)1/2024Nov 29th 23 - May 3th 24ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Data Analytics and Data Science)2/2024May 6th - Oct 4th 24ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารการพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ2/25677 มี.ค. - 9 ก.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารการพัฒนาสังคม ยะลา1/25671 ก.พ. - 3 พ.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ และทุนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า2/25677 มี.ค. - 9 ก.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (เรียนผ่านระบบออนไลน์)1/256711 ม.ค. - 20 มิ.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารPh.D.(การบริหารการพัฒนาสังคม)2/25677 มี.ค. - 30 พ.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารPh.D.(Social Development Administration)1/2024Jan 11st - Jun 20th, 24ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารPh.D.(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)2/25677 มี.ค. - 30 พ.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารPh.D.(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา1/256722 มี.ค. - 30 พ.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะภาษาและการสื่อสารการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น1/256711 ม.ค. - 8 มี.ค. 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะภาษาและการสื่อสารการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น2/256711 มี.ค. - 10 พ.ค. 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะภาษาและการสื่อสารการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น3/256713 พ.ค. - 15 ก.ค. 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ1/256711 ม.ค. - 8 มี.ค. 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ2/256711 มี.ค. - 5 ก.ค. 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะภาษาและการสื่อสารEnglish Language Studies and Teaching (Weekend Classes)1/2024Oct 13th 2023 - Feb 9th 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะภาษาและการสื่อสารEnglish Language Studies and Teaching (Weekend Classes)2/2024Mar 1st - Jun 28th 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะภาษาและการสื่อสารEnglish Language Studies and Teaching (Flexible Classes)1/2567Oct 13th 2023 - Feb 9th 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะภาษาและการสื่อสารEnglish Language Studies and Teaching (Flexible Classes)2/2567Mar 1st - May 24th 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะภาษาและการสื่อสารPh.D. (English Language Studies and Teaching)1/2024Sep 12th 2023 - Feb 9th 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะภาษาและการสื่อสารPh.D. (English Language Studies and Teaching)2/2024Feb 10th - Jun 21st 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะภาษาและการสื่อสารPh.D. (English Language Studies and Teaching) (Scholarship)1/2024Sep12th 2023 - Feb 9th 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะภาษาและการสื่อสารPh.D. (English Language Studies and Teaching) (Scholarship)2/2024Feb 10th - Jun 21st 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เสาร์-อาทิตย์2/25678 ม.ค.- 29 มี.ค. 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เรียนออนไลน์)2/25678 ม.ค. - 29 มี.ค. 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรมsoonsoonดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์ และองค์การ)1/256729 ก.พ. - 28 มิ.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์ และองค์การ) ทุนการศึกษา1/256729 ก.พ. - 7 มิ.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Ph.D.(Human Resource and Organization Development)1/2024Jan 16th - Mar 22th 24ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Ph.D.(Human Resource and Organization Development)2/2024Mar 25th - Jun 7th 24ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะนิติศาสตร์กฎหมายเพื่อการบริหาร1/256723 เม.ย. - 13 มิ.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะนิติศาสตร์นิติศาสตร์2/256715 มี.ค. - 13 มิ.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะนิติศาสตร์นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต2/256715 ก.พ. - 30 มิ.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ กรุงเทพมหานคร1/256711 ม.ค. - 23 เม.ย. 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภูเก็ต1/256714 ก.พ. - 2 ก.ค. 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะการจัดการการท่องเที่ยวIntegrated Tourism and Hospitality Management (Phuket) (English Program)1/2024Feb 22nd - Apr 23rd 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะการจัดการการท่องเที่ยวIntegrated Tourism and Hospitality Management (Phuket) (English Program)2/2024Apr 26th- May 21st 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะการจัดการการท่องเที่ยวIntegrated Tourism and Hospitality Management (Phuket) (English Program)3/2024May 24th- Jun 28th 2024ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะการจัดการการท่องเที่ยวPh.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)3/256711 เม.ย. - 14 มิ.ย. 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะการจัดการการท่องเที่ยวPh.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) ทุนการศึกษา1/256711 เม.ย. - 14 มิ.ย. 2567ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม1/256717 ม.ค. - 18 เม.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม โครงการทุน Partners Link-up1/256717 ม.ค. - 18 เม.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการM.A. Program in Communication Arts and Innovation1/2567Jan 17th - Apr 18th 24ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล1/256717 ม.ค. - 5 ก.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการทุน Partners Link-up1/256717 ม.ค. - 5 ก.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน1/256717 ม.ค. - 5 ก.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการPh.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)1/256717 ม.ค. - 21 มิ.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการPh.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) ทุนการศึกษา1/256717 ม.ค. - 21 มิ.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการPh.D. (Communication Arts and Innovation)1/256717 ม.ค. - 21 มิ.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการPh.D. (Communication Arts and Innovation) Scholarship1/256717 ม.ค. - 21 มิ.ย. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ1/256711 ม.ค. - 12 ก.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อม ระยอง1/256723 ก.พ. - 4 ก.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน1/256729 ก.ย. 66 - 5 ก.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน และการจัดการสิ่งแวดล้อมsoonsoon
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมPh.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)1/256731 ม.ค. - 8 ก.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมPh.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ทุนการศึกษา1/256731 ม.ค. - 8 ก.ค. 67ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดทั้งหมด
International CollegeM.M. (Management) (International College)Submitted all year roundSubmitted all year roundรายละเอียดทั้งหมด
International CollegePh.D. (Management) (Chinese Program) (International College)Submitted all year roundSubmitted all year roundรายละเอียดทั้งหมด
International CollegePh.D. (Management) (International College)Submitted all year roundSubmitted all year roundรายละเอียดทั้งหมด
คณะที่สนใจศึกษาต่อรายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตรครั้งที่รับสมัครวันที่รับสมัคร
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษเดือนละ 1 ครั้ง
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีสอบข้อเขียนและยื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์) เฉพาะคณะบริหารธุรกิจและคณะสถิติประยุกต์รอบปกติ ครั้งที่ 3/2566บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีสอบสัมภาษณ์)รอบปกติ ครั้งที่ 2/2566บัดนี้ – 5 เม.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)รอบปกติ ครั้งที่ 2/2566บัดนี้ – 5 เม.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)รอบปกติ ครั้งที่ 2/2566บัดนี้ – 5 เม.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีสอบสัมภาษณ์)รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2566บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2566บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2566บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติEnglish Language Studies and Teachingรอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2566บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติEnglish Language Studies and Teaching (Normal Classes) (Scholarships)รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2566บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (ทุน) นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และศาสตร์และการจัดการความยั่งยืนครั้งที่ 1/2566บัดนี้ – 7 ก.ค. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (ทุน) ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน และการจัดการสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/2566บัดนี้ – 7 ก.ค. 2566
คณะรัฐประศาสนศาสตร์MPA Public Policy and strategic Management (English Program)3thNow - Jun 23th , 23
คณะรัฐประศาสนศาสตร์MPA Public Policy and strategic Management (English Program) Scholarship3thNow - Jun 23th , 23
คณะรัฐประศาสนศาสตร์MPA Public Policy and strategic Management (English Program) Experienced3thNow - Jun 23th , 23
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Public and Private Management (English Program)3thNow - Jun 23th , 23
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Public and Private Management (English Program) Scholarship3thNow - Jun 23th , 23
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Public and Private Management (English Program) Experienced3thNow - Jun 23th , 23
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพฯครั้งที่ 2/661 เม.ย - 16 มิ.ย. 66
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อุดรธานีครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 28 เม.ย. 66
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นครราชสีมาครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 2 มิ.ย. 66
คณะรัฐประศาสนศาสตร์การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ชลบุรีครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 9 มิ.ย. 66
คณะรัฐประศาสนศาสตร์การจัดการมหาบัณฑิต (ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน)ครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 14 ก.ค. 66
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Ph.D.(Governance and Development)1st SemesterNow – Jun 30th, 2023
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Ph.D.(Governance and Development)Scholarship1st SemesterNow – Jun 30th, 2023
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)ครั้งที่ 1/663 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาครั้งที่ 1/663 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566
คณะบริหารธุรกิจExecutive MBAครั้งที่ 1/66 ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 22 พ.ค. 66 25 พ.ค. - 21 ส.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจYoung MBAครั้งที่ 1/66 ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 20 มี.ค. 66 22 มี.ค. - 22 พ.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจFlexible MBA (กรณีสอบข้อเขียน)ครั้งที่ 2/667 มี.ค. - 5 พ.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจFlexible MBA (กรณีสอบสัมภาษณ์)ครั้งที่ 2/667 มี.ค. - 22 พ.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจProfessional MBAครั้งที่ 2/6615 มี.ค. - 31 พ.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจCorporate Finance, Investment and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)ครั้งที่ 2/6616 มี.ค. - 19 พ.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจCorporate Finance, Investment and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)ครั้งที่ 2/6616 มี.ค. - 31 พ.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจFlexible CFIRM (กรณีสอบข้อเขียน)ครั้งที่ 2/6616 มี.ค. - 19 พ.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจFlexible CFIRM (กรณีสอบสัมภาษณ์)ครั้งที่ 2/6616 มี.ค. - 31 พ.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจMBA International Program2nd 2023Mar 20th - Jun 9th, 2023
คณะบริหารธุรกิจAMBA International Program2nd 2023Mar 20th - Jun 9th, 2023
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 3/661 พ.ค. - 29 มิ.ย. 66
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การเงิน (สอบสัมภาษณ์)ครั้งที่ 1/66 ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 13 พ.ค. 66 15 พ.ค. - 1 ก.ค. 66
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การเงิน (สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)ครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 17 มิ.ย. 66
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจPh.D. (Economics)Plan C (1.1) Plan A (2.1)soon
คณะสถิติประยุกต์หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ (CSDT, ISM, STAT, ACT, CDS, ITM, LM, DADS, CYBER, MADT)ครั้งที่ 3/66บัดนี้ - 18 ก.ค. 66
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Applied Statistics)2/2023Apr 3th - Oct 7th, 2023
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Computer Science and Information Systems)2/2023Apr 3th - Oct 7th, 2023
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Smart Logistics and Supply Chain Management)2/2023Apr 3th - Oct 7th, 2023
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Data Analytics and Data Science)2/2023Apr 3th - Oct 7th, 2023
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารการพัฒนาสังคม กรุงเทพฯครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 11 ก.ค. 66
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารการพัฒนาสังคม ยะลาครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 5 พ.ค. 66
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ และทุนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่าครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 11 ก.ค. 66
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารPh.D.(การบริหารการพัฒนาสังคม)ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 14 มิ.ย. 66
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารPh.D.(Social Development Administration)2023Now - Jun 14th, 23
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารPh.D.(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 14 มิ.ย. 66
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารPh.D.(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 14 มิ.ย. 66
คณะภาษาและการสื่อสารการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 4/6624 เม.ย. - 7 ก.ค. 66
คณะภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1/66 ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 30 มิ.ย. 66 3 ก.ค. - 1 ธ.ค. 66
คณะภาษาและการสื่อสารEnglish Language Studies and Teaching (Weekend Classes)2nd 2023Mar 15th - Jun 30th, 23
คณะภาษาและการสื่อสารEnglish Language Studies and Teaching (Flexible Classes)2nd 2023Now - May 26th, 23
คณะภาษาและการสื่อสารPh.D. (English Language Studies and Teaching)2nd 2023Feb 11th - Jun 23th, 23
คณะภาษาและการสื่อสารPh.D. (English Language Studies and Teaching) (Scholarship)2nd 2023Feb 11th - Jun 23th, 23
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรมครั้งที่ 3/66บัดนี้ - 7 ก.ค. 66
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์ และองค์การ)ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 7 ก.ค. 66
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์ และองค์การ) ทุนการศึกษาครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 23 มิ.ย. 66
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Ph.D.(Human Resource and Organization Development)2nd RoundMar 1st - Jun 2th, 2023
คณะนิติศาสตร์กฎหมายเพื่อการบริหารครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 26 มิ.ย. 66
คณะนิติศาสตร์นิติศาสตร์ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 26 มิ.ย. 66
คณะนิติศาสตร์นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 15 ก.ค. 66
คณะการจัดการการท่องเที่ยวIntegrated Tourism and Hospitality Management (English Program)1st /2022Now - Jul 11th, 2022
คณะการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภูเก็ตครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 20 มิ.ย. 66
คณะการจัดการการท่องเที่ยวIntegrated Tourism and Hospitality Management (Phuket) (English Program)1st /2023Now - Apr 18th, 23
คณะการจัดการการท่องเที่ยวPh.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 23 มิ.ย. 66
คณะการจัดการการท่องเที่ยวPh.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) ทุนการศึกษาครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 23 มิ.ย. 66
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และศาสตร์และการจัดการความยั่งยืนครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 7 ก.ค. 66
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการPh.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)ครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 27 มิ.ย. 66
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการPh.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) ทุนการศึกษาครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 27 มิ.ย. 66
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการPh.D. (Communication Arts and Innovation)2023/1Now - jun 27th, 23
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการPh.D. (Communication Arts and Innovation) Scholarship2023/1Now - jun 27th, 23
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 14 ก.ค. 66
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศาสตร์และการจัดการความยั่งยืนครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 7 ก.ค. 66
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน และการจัดการสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 7 ก.ค. 66
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมPh.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)ครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 11 ก.ค. 66
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมPh.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ทุนการศึกษาครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 11 ก.ค. 66
International CollegeM.M. (Management) (International College)Submitted all year round
International CollegePh.D. (Management) (Chinese Program) (International College)Submitted all year round
International CollegePh.D. (Management) (International College)Submitted all year round
คณะที่สนใจศึกษาต่อรายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตรครั้งที่รับสมัครวันที่รับสมัคร
คณะที่สนใจศึกษาต่อรายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตรครั้งที่รับสมัครวันที่รับสมัคร
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษ2/25671 - 15 ม.ค. 67
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีสอบสัมภาษณ์)รอบปกติ ครั้งที่ 1/2567บัดนี้ - 9 ก.พ. 67
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)รอบปกติ ครั้งที่ 1/2567บัดนี้ - 9 ก.พ. 67
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)รอบปกติ ครั้งที่ 1/2567บัดนี้ - 9 ก.พ. 67
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติEnglish Language Studies and Teachingsoonsoon
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติEnglish Language Studies and Teaching (Normal Classes) (Scholarships)soonsoon
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานครsoonsoon
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อุดรธานีsoonsoon
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นครราชสีมาsoonsoon
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พิษณุโลกsoonsoon
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานีsoonsoon
คณะรัฐประศาสนศาสตร์การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานครครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 30 พ.ย. 66
คณะรัฐประศาสนศาสตร์การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ชลบุรีsoonsoon
คณะรัฐประศาสนศาสตร์การจัดการมหาบัณฑิต ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนsoonsoon
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Ph.D.(Governance and Development)Round 1/2024Now – Dec 1st, 2023
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Ph.D.(Governance and Development)ScholarshipRound 1/2024Now – Dec 1st, 2023
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)soonsoon
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาsoonsoon
คณะบริหารธุรกิจExecutive MBAsoonsoon
คณะบริหารธุรกิจYoung MBAsoonsoon
คณะบริหารธุรกิจFlexible MBA (กรณีสอบข้อเขียน)soonsoon
คณะบริหารธุรกิจFlexible MBA (กรณีสอบสัมภาษณ์)soonsoon
คณะบริหารธุรกิจProfessional MBAsoonsoon
คณะบริหารธุรกิจCorporate Finance, Investment and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)ครั้งที่ 1/2567 ครั้งที่ 2/2567บัดนี้ - 22 พ.ย. 66 15 ธ.ค. 66 - 19 เม.ย. 67
คณะบริหารธุรกิจCorporate Finance, Investment and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)ครั้งที่ 1/2567 ครั้งที่ 2/2567บัดนี้ - 13 ธ.ค. 66 15 ธ.ค. 66 - 10 พ.ค. 67
คณะบริหารธุรกิจFlexible CFIRM (กรณีสอบข้อเขียน)ครั้งที่ 1/2567 ครั้งที่ 2/2567บัดนี้ - 22 พ.ย. 66 15 ธ.ค. 66 - 19 เม.ย. 67
คณะบริหารธุรกิจFlexible CFIRM (กรณีสอบสัมภาษณ์)ครั้งที่ 1/2567 ครั้งที่ 2/2567บัดนี้ - 13 ธ.ค. 66 15 ธ.ค. 66 - 10 พ.ค. 67
คณะบริหารธุรกิจMBA International ProgramRound 6/2023now - Dec 6th, 2023
คณะบริหารธุรกิจAMBA International ProgramRound 6/2023now - Dec 6th, 2023
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์soonsoon
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การเงิน (สอบสัมภาษณ์)ครั้งที่ 1/2567 ครั้งที่ 2/2567 ครั้งที่ 3/2567 บัดนี้ - 2 ธ.ค. 66 4 ธ.ค. - 24 ก.พ. 67 26 ก.พ. - 25 เม.ย. 67
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การเงิน (สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)ครั้งที่ 125/67บัดนี้ - 24 ก.พ. 67
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจPh.D. (Economics)ครั้งที่ 1/2567 Plan 2.2 Plan 1.1 Plan 21. Nov 27th - Dec 6th, 2023 Nov 27th - Feb 21st, 2024 Nov 27th - Mar 15th, 2024
คณะสถิติประยุกต์หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ (CSDT, ISM, STAT, ACT, CDS, ITM, LM, DADS, CYBER, MADT)ครั้งที่ 1/2567บัดนี้ - 24 ม.ค. 67
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Applied Statistics)soonsoon
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Computer Science and Information Systems)soonsoon
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Smart Logistics and Supply Chain Management)soonsoon
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Data Analytics and Data Science)soonsoon
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารการพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครครั้งที่ 1/2567บัดนี้ - 23 ก.พ. 67
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารการพัฒนาสังคม ยะลาครั้งที่ 2/2566บัดนี้ - 30 พ.ย. 66
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ และทุนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่าครั้งที่ 1/2567บัดนี้ - 23 ก.พ. 67
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา เรียนออนไลน์ครั้งที่ 1/2566บัดนี้ - 8 ธ.ค. 66
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารPh.D.(การบริหารการพัฒนาสังคม)ครั้งที่ 1/2567บัดนี้ - 23 ก.พ. 67
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารPh.D.(Social Development Administration)Round 3/2023Now - November 30th, 23
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารPh.D.(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)ครั้งที่ 1/2567บัดนี้ - 23 ก.พ. 67
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารPh.D.(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
คณะภาษาและการสื่อสารการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 6/2566บัดนี้ - 1 ธ.ค. 66
คณะภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 2/2566บัดนี้ - 1 ธ.ค. 66
คณะภาษาและการสื่อสารEnglish Language Studies and Teaching (Weekend Classes)Round 1/2024 Round 2/2024Now - Feb 9th, 2024 Mar 1st - June 28th, 2024
คณะภาษาและการสื่อสารEnglish Language Studies and Teaching (Flexible Classes)Round 1/2024 Round 2/2024Now - Feb 9th, 2024 Mar 1st - May 24th, 2024
คณะภาษาและการสื่อสารPh.D. (English Language Studies and Teaching)Round 1/2024 Round 2/2024Now - Feb 9th, 2024 Feb 10th - June 21st, 2024
คณะภาษาและการสื่อสารPh.D. (English Language Studies and Teaching) (Scholarship)Round 1/2024 Round 2/2024Now - Feb 9th, 2024 Feb 10th - June 21st, 2024
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เสาร์-อาทิตย์ครั้งที่ 1/2567บัดนี้ - 29 ธ..ค. 66
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เรียนออนไลน์)ครั้งที่ 1/2567บัดนี้ - 29 ธ..ค. 66
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์ และองค์การ)soonsoon
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์ และองค์การ) ทุนการศึกษาsoonsoon
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Ph.D.(Human Resource and Organization Development)soonsoon
คณะนิติศาสตร์กฎหมายเพื่อการบริหารsoonsoon
คณะนิติศาสตร์นิติศาสตร์soonsoon
คณะนิติศาสตร์นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตครั้งที่ 4/2566บัดนี้ - 10 ธ.ค. 66
คณะการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ กรุงเทพมหานครsoonsoon
คณะการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภูเก็ตsoonsoon
คณะการจัดการการท่องเที่ยวIntegrated Tourism and Hospitality Management (English Program)soonsoon
คณะการจัดการการท่องเที่ยวIntegrated Tourism and Hospitality Management (Phuket) (English Program)soonsoon
คณะการจัดการการท่องเที่ยวPh.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)ครั้งที่ 1/2567บัดนี้ - 31 ม.ค. 67
คณะการจัดการการท่องเที่ยวPh.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) ทุนการศึกษาsoonsoon
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมsoonsoon
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการM.A. Program in Communication Arts and Innovationsoonsoon
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม โครงการทุน Partners Link-upsoonsoon
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และศาสตร์และการจัดการความยั่งยืนsoonsoon
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการPh.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)soonsoon
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการPh.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) ทุนการศึกษาsoonsoon
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการPh.D. (Communication Arts and Innovation)soonsoon
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการPh.D. (Communication Arts and Innovation) Scholarshipsoonsoon
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครครั้งที่ 2/2566บัดนี้ - 1 ธ.ค. 66
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อม ระยองครั้งที่ 2/2566บัดนี้ - 4 ธ.ค. 66
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศาสตร์และการจัดการความยั่งยืนครั้งที่ 1/2567บัดนี้ - 5 ก.ค. 67
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน และการจัดการสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/2567บัดนี้ - 5 ก.ค. 67
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมPh.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 8 ธ.ค. 66
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมPh.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ทุนการศึกษาครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 8 ธ.ค. 66
International CollegeM.M. (Management) (International College)Submitted all year round
International CollegePh.D. (Management) (Chinese Program) (International College)Submitted all year round
International CollegePh.D. (Management) (International College)Submitted all year round