สนใจสมัครเรียน ศึกษาต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สามารถเข้าได้ที่หน้า

สมัครเรียน
คณะที่สนใจศึกษาต่อรายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตรครั้งที่รับสมัครวันที่รับสมัคร
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษเดือนละ 1 ครั้ง
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีสอบข้อเขียนและยื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์) เฉพาะคณะบริหารธุรกิจและคณะสถิติประยุกต์รอบปกติ ครั้งที่ 3/2566บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีสอบสัมภาษณ์)รอบปกติครั้งที่ 8/2566บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)รอบปกติครั้งที่ 8/2566บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)รอบปกติครั้งที่ 8/2566บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีสอบสัมภาษณ์)รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2566บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2566บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติปริญญาโทภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2566บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติEnglish Language Studies and Teachingรอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2566บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติEnglish Language Studies and Teaching (Normal Classes) (Scholarships)รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2566บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (ทุน) นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และศาสตร์และการจัดการความยั่งยืนครั้งที่ 1/2566บัดนี้ – 7 ก.ค. 2566
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทำงาน และทุนการศึกษา ภาคปกติหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (ทุน) ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน และการจัดการสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/2566บัดนี้ – 7 ก.ค. 2566
คณะรัฐประศาสนศาสตร์MPA Public Policy and strategic Management (English Program)3thNow - Jun 23th , 23
คณะรัฐประศาสนศาสตร์MPA Public Policy and strategic Management (English Program) Scholarship3thNow - Jun 23th , 23
คณะรัฐประศาสนศาสตร์MPA Public Policy and strategic Management (English Program) Experienced3thNow - Jun 23th , 23
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Public and Private Management (English Program)3thNow - Jun 23th , 23
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Public and Private Management (English Program) Scholarship3thNow - Jun 23th , 23
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Public and Private Management (English Program) Experienced3thNow - Jun 23th , 23
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพฯครั้งที่ 2/661 เม.ย - 16 มิ.ย. 66
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อุดรธานีครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 28 เม.ย. 66
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นครราชสีมาครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 2 มิ.ย. 66
คณะรัฐประศาสนศาสตร์การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ชลบุรีครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 9 มิ.ย. 66
คณะรัฐประศาสนศาสตร์การจัดการมหาบัณฑิต (ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน)ครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 14 ก.ค. 66
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Ph.D.(Governance and Development)1st SemesterNow – Jun 30th, 2023
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Ph.D.(Governance and Development)Scholarship1st SemesterNow – Jun 30th, 2023
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)ครั้งที่ 1/663 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566
คณะรัฐประศาสนศาสตร์Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาครั้งที่ 1/663 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566
คณะบริหารธุรกิจExecutive MBAครั้งที่ 1/66 ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 22 พ.ค. 66 25 พ.ค. - 21 ส.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจYoung MBAครั้งที่ 1/66 ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 20 มี.ค. 66 22 มี.ค. - 22 พ.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจFlexible MBA (กรณีสอบข้อเขียน)ครั้งที่ 2/667 มี.ค. - 5 พ.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจFlexible MBA (กรณีสอบสัมภาษณ์)ครั้งที่ 2/667 มี.ค. - 22 พ.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจProfessional MBAครั้งที่ 2/6615 มี.ค. - 31 พ.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจCorporate Finance, Investment and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)ครั้งที่ 2/6616 มี.ค. - 19 พ.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจCorporate Finance, Investment and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)ครั้งที่ 2/6616 มี.ค. - 31 พ.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจFlexible CFIRM (กรณีสอบข้อเขียน)ครั้งที่ 2/6616 มี.ค. - 19 พ.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจFlexible CFIRM (กรณีสอบสัมภาษณ์)ครั้งที่ 2/6616 มี.ค. - 31 พ.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจMBA International Program2nd 2023Mar 20th - Jun 9th, 2023
คณะบริหารธุรกิจAMBA International Program2nd 2023Mar 20th - Jun 9th, 2023
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 3/661 พ.ค. - 29 มิ.ย. 66
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การเงิน (สอบสัมภาษณ์)ครั้งที่ 1/66 ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 13 พ.ค. 66 15 พ.ค. - 1 ก.ค. 66
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การเงิน (สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)ครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 17 มิ.ย. 66
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจPh.D. (Economics)Plan C (1.1) Plan A (2.1)soon
คณะสถิติประยุกต์หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ (CSDT, ISM, STAT, ACT, CDS, ITM, LM, DADS, CYBER, MADT)ครั้งที่ 3/66บัดนี้ - 18 ก.ค. 66
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Applied Statistics)2/2023Apr 3th - Oct 7th, 2023
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Computer Science and Information Systems)2/2023Apr 3th - Oct 7th, 2023
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Smart Logistics and Supply Chain Management)2/2023Apr 3th - Oct 7th, 2023
คณะสถิติประยุกต์Ph.D.(Data Analytics and Data Science)2/2023Apr 3th - Oct 7th, 2023
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารการพัฒนาสังคม กรุงเทพฯครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 11 ก.ค. 66
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารการพัฒนาสังคม ยะลาครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 5 พ.ค. 66
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ และทุนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่าครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 11 ก.ค. 66
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารPh.D.(การบริหารการพัฒนาสังคม)ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 14 มิ.ย. 66
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารPh.D.(Social Development Administration)2023Now - Jun 14th, 23
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารPh.D.(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 14 มิ.ย. 66
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารPh.D.(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 14 มิ.ย. 66
คณะภาษาและการสื่อสารการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 4/6624 เม.ย. - 7 ก.ค. 66
คณะภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1/66 ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 30 มิ.ย. 66 3 ก.ค. - 1 ธ.ค. 66
คณะภาษาและการสื่อสารEnglish Language Studies and Teaching (Weekend Classes)2nd 2023Mar 15th - Jun 30th, 23
คณะภาษาและการสื่อสารEnglish Language Studies and Teaching (Flexible Classes)2nd 2023Now - May 26th, 23
คณะภาษาและการสื่อสารPh.D. (English Language Studies and Teaching)2nd 2023Feb 11th - Jun 23th, 23
คณะภาษาและการสื่อสารPh.D. (English Language Studies and Teaching) (Scholarship)2nd 2023Feb 11th - Jun 23th, 23
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรมครั้งที่ 3/66บัดนี้ - 7 ก.ค. 66
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์ และองค์การ)ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 7 ก.ค. 66
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์ และองค์การ) ทุนการศึกษาครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 23 มิ.ย. 66
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Ph.D.(Human Resource and Organization Development)2nd RoundMar 1st - Jun 2th, 2023
คณะนิติศาสตร์กฎหมายเพื่อการบริหารครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 26 มิ.ย. 66
คณะนิติศาสตร์นิติศาสตร์ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 26 มิ.ย. 66
คณะนิติศาสตร์นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 15 ก.ค. 66
คณะการจัดการการท่องเที่ยวIntegrated Tourism and Hospitality Management (English Program)1st /2022Now - Jul 11th, 2022
คณะการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภูเก็ตครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 20 มิ.ย. 66
คณะการจัดการการท่องเที่ยวIntegrated Tourism and Hospitality Management (Phuket) (English Program)1st /2023Now - Apr 18th, 23
คณะการจัดการการท่องเที่ยวPh.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)ครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 23 มิ.ย. 66
คณะการจัดการการท่องเที่ยวPh.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) ทุนการศึกษาครั้งที่ 2/66บัดนี้ - 23 มิ.ย. 66
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และศาสตร์และการจัดการความยั่งยืนครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 7 ก.ค. 66
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการPh.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)ครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 27 มิ.ย. 66
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการPh.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) ทุนการศึกษาครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 27 มิ.ย. 66
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการPh.D. (Communication Arts and Innovation)2023/1Now - jun 27th, 23
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการPh.D. (Communication Arts and Innovation) Scholarship2023/1Now - jun 27th, 23
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 14 ก.ค. 66
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศาสตร์และการจัดการความยั่งยืนครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 7 ก.ค. 66
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน และการจัดการสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 7 ก.ค. 66
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมPh.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)ครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 11 ก.ค. 66
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมPh.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ทุนการศึกษาครั้งที่ 1/66บัดนี้ - 11 ก.ค. 66
International CollegeM.M. (Management) (International College)Submitted all year round
International CollegePh.D. (Management) (Chinese Program) (International College)Submitted all year round
International CollegePh.D. (Management) (International College)Submitted all year round