กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ การร้องขอ ระดับข้อร้องเรียน จำแนกออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับประเภทนิยามตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเวลาในการตอบสนอง
1ข้อร้องเรียนนอกเหนืออำนาจสถาบันผู้ร้องเรียนร้องขอในสิ่งที่นอกเหนือบทบาทอำนาจหน้าที่ของสถาบัน– ไฟฟ้าดับทำให้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติใช้การไม่ได้ – บริการinternet ช้าลง เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสายไฟเบอร์ออฟติคของวงจรอินเทอร์เน็ตหลักของสถาบัน (UniNet) ใช้งานไม่ได้ไม่เกิน 2 วัน (ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ)
2ข้อร้องเรียนเล็กผู้ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อนแต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว– การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานไม่เกิน 3-7 วันทำการ
3ข้อร้องเรียนใหญ่– เรื่องที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบัน – การเรียกร้องให้สถาบันชดเชยค่าเสียหายจากการให้บริการที่ผิดพลาด- การร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดวินัยร้ายแรงของบุคลากรสถาบัน- การร้องเรียนความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง30-90 วันทำการ

 

Workflow

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ช่องทางร้องเรียน

ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส่วนสื่อสารองค์การ ชั้น 3 อาคารนิด้าสัมพันธ์

ทางไปรษณีย์ส่งมายัง
               ส่วนสื่อสารองค์การ
               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
               148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Email : complaint@nida.ac.th

แบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่