สถาบันขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และจะส่งข้อมูลการร้องเรียนของท่านให้แก่คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของสถาบันตรวจสอบต่อไป

     NIDA would like to certify that your information will be kept confidentially and submitted to our complaint committee for their consideration

ร้องเรียนเรื่องทุจริต

Drop files here or
Max. file size: 256 MB.
    This field is for validation purposes and should be left unchanged.