สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และกองกฏหมาย ในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ได้จัดทำทางการดำเนินงาน เมื่อเกิดเหตุคุกคามทางไซเบอร์กับเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินงานต่างๆของสถาบันเมื่อตรวจพบการโจมตีทางไซเบอร์ของเว็บไซต์ส่วนงานและเพื่อให้ถูกต้องตามกระบวนการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสามารถศึกษารายละเอียดแนวทางได้ดังนี้

ช่องทางในการแจ้งเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์กับเว็บไซต์หน่วยงาน

โทรศัพท์: 02-727-3777, 02-727-3778 (ในวันและเวลาทำการ)

Workflow

แนวทางการดำเนินงานเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์กับเว็บไซต์

คำอธิบายขั้นตอน

แนวทางการดำเนินงานเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์กับเว็บไซต์

แบบฟอร์ม

แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล