1. ข้อมูลผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถานที่ติดต่อ :148 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ช่องทางการติดต่อ :สำนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โทร: 0-2727-3203 หรือ 082 782 8931 (เฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น)
Email: dpo-nida@nida.ac.th

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย

ประเภทตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวชื่อ-นามสกุล, วัน/เดือน/ปีเกิด, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, รหัสประจำตัว, เพศ, อายุ, สัญชาติ, รูปถ่าย, สถานภาพสมรส, การศึกษา, ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการ, อาชีพ, รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้าง, ตำแหน่ง, เงินเดือน, ประวัติการทำงาน, ลายมือชื่อ
ข้อมูลการติดต่อที่อยู่, ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์, email, ช่องทางติดต่อผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินข้อมูลบัญชีธนาคาร, หมายเลขบัตรเครดิต, หมายเลขบัตรเดบิต, ข้อมูลการชำระเงิน
ข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอส์นิกส์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์, IP Address, username และ password, Cookies
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรใบอนุญาตต่าง ๆ, ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ, ข้อมูลการปฏิบัติงานและข้อมูลทางวินัย, ข้อมูลบุคคลที่สาม (ครอบครัว, ผู้ค้ำประกัน, บุคคลอ้างอิง, บุคคลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน), ข้อมูลประกันสังคม
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวศาสนา, เชื้อชาติ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลสุขภาพ (เช่น หมู่เลือด, ประวัติสุขภาพ เป็นต้น), ความพิการ, ข้อมูลพันธุกรรมหรือข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ, ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า เป็นต้น), ความคิดเห็นทางการเมือง
ข้อมูลอื่น ๆความสนใจ, ความเห็น, บริการต่าง ๆ ที่ใช้กับทางสถาบันฯ, สถานะของท่านกับทางสถาบันฯ, ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจาก CCTV, การขอใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. กิจกรรม/วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายของสถาบันฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ฐานทางกฎหมายกิจกรรม/วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานหน้าที่ตาม
กฎหมาย
1. เพื่อให้การดำเนินการของสถาบันฯ สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับสถาบันฯ เช่น พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พุทธศักราช 2562, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมายภาษีอากร, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายประกันสังคม, พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงคำสั่งศาล หรือหน่วยงานอื่น ๆของรัฐ
ฐานสัญญา และการ
ปฏิบัติตามสัญญา
1. เพื่อการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนในการสมัครและ/หรือการใช้บริการของท่าน
2. เพื่อเข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ หรือความสัมพันธ์อื่น ๆ ระหว่างท่านกับสถาบันฯ รวมถึงเพื่อการจัดการและสนับสนุนการดำเนินธุรกรรม ธุรการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ดังกล่าวกับท่าน ตลอดจนการดำเนินการตามความประสงค์ของท่าน
3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการเข้าทำงาน และเข้าถึงระบบและพื้นที่ต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ เพื่อการจ่ายค่าตอบแทนและการให้สวัสดิการ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสมัครหลักสูตรอบรมต่าง ๆ
4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกข้อมูลการบริจาค หรือสนับสนุนต่าง ๆ
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม1. เพื่อการวิเคราะห์และการวัดผลเกี่ยวกับใช้บริการกับสถาบันฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือดำเนินการด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ
2. เพื่อรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถาบันฯ
3. เพื่อใช้สิทธิของสถาบันฯ และปกป้องผลประโยชน์ของสถาบันฯ เมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย เช่น ตรวจสอบ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อร้องเรียนต่าง ๆ
4. เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ของสถาบันฯ
5. เพื่อดำเนินการบริหาร การจัดทำรายงาน นโยบายภายในของสถาบันฯ
6. เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์และเพื่อปรับปรุงการจัดวางรูปแบบ และปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของสถาบันฯ
7. เพื่อใช้ในการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
8. เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหา คัดเลือก ตรวจสอบ และว่าจ้างบุคลากร รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
9. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการหรือดำเนินการ
10. เพื่อประโยชน์ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ขอตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของท่าน
ฐานจดหมายเหตุ/
วิจัย/สถิติ
1. เพื่อดำเนินการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของสถาบันฯ
ฐานความยินยอม1. เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน
2. เพื่อประโยชน์ในจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือกิจกรรมของสถาบันฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
3. เพื่อแนะนำการบริการ หรือหลักสูตรที่ท่านอาจจะสนใจ ผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ
4. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ เฉพาะในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้สถาบันฯ ต้องขอความยินยอมจากท่าน

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

            สถาบันฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านยังคงดำเนินธุรกรรม หรือยังคงมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และจะยังคงเก็บรักษาต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่ความสัมพันธ์ของท่านกับสถาบันฯ สิ้นสุดลงตามที่พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ หลังจากนั้นสถาบันฯ จะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ สถาบันฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าว

            ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันฯ ที่ประกาศผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อรับทราบถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

  • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
  • การใช้คุกกี้ (Cookies) บนเว็บไซต์
  • ความมั่นคงปลอดภัย
  • สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล