1. ข้อมูลผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถานที่ติดต่อ :148 ถนนเสรีไทย แขวงตลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ช่องทางการติดต่อ :สำนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โทร: 0-2727-3203 หรือ 082 782 8931 (เฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น)
Email: dpo-nida@nida.ac.th

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย

ประเภทตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวชื่อ-นามสกุล, วัน/เดือน/ปีเกิด, หมายเสขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, รหัสประจำตัว, เพศ, อายุ, สัญชาติ, รูปถ่าย, สถานภาพสมรส, การศึกษา, ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิขาการ, อาชีพ, รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้าง, ตำแหน่ง, เงินเดือน, ประวัติการทำงาน, ลายมือชื่อ
ข้อมูลการติดต่อที่อยู่, ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์, email, ช่องทางติดต่อผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินข้อมูลบัญชีธนาคาร, หมายเลขบัตรเครดิต, หมายเลขบัตรเตบิต, ข้อมูลการชำระเงิน
ข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอส์นิกส์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์, IP Address, username และ password, Cookies
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรใบอนุญาตต่าง ๆ, ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสติการและผลประโยชน์ต่าง ๆ, ข้อมูลการปฏิบัติงานและข้อมูลทางวินัย, ข้อมูลบุคคลที่สาม (ครอบครัว, ผู้ค้ำประกัน, บุคคลอ้างอิง, บุคคลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) , ข้อมูลประกันสังคม
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวศาสนา, เชื้อชาติ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลสุขภาพ (เช่น หมู่เลือด, ประวัติสุขภาพ เป็นต้น), ความพิการ, ข้อมูลพันธุกรรมหรือข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ, ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า เป็นต้น), ความคิดเห็นทางการเมือง
ข้อมูลอื่น ๆความสนใจ, ความเห็น, บริการต่าง ๆ ที่ใช้กับทางสถาบันฯ, สถานะของท่านกับทางสถาบันฯ, ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจาก CCTV, การขอใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. กิจกรรม/วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายของสถาบันฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ฐานทางกฎหมายกิจกรรม/วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานหน้าที่ตาม
กฎหมาย
1. เพื่อให้การดำเนินการของสถาบันฯ สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังตับกับสถาบันฯ เช่น พระราชบัญญัติสถาบันบัณจิตพัฒนบริหารศสตร์ พุทธศักราช 2562, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมายภาษีอากร, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายประกันสังคม,
พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงคำสั่งสาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ
ฐานสัญญา และการ
ปฏิบัติตามสัญญา
1. เพื่อการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนในการสมัครและ/หรือการใช้บริการของท่าน
2. เพื่อเข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ หรือความสัมพันธ์อื่น ๆ ระหว่างท่านกับสถาบันฯ รวมถึงเพื่อการจัดการและสนับสนุนการดำเนินธุรกรรม ธุรการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ดังกล่าวกับท่านตลอดจนการดำเนินการตามความประสงค์ของท่าน
3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการเข้าทำงานและเข้าถึงระบบและพื้นที่ต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ เพื่อการจ่ายค่าตอบแทนและการให้สวัสดิการ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสมัครหลักสูตรอบรมต่าง ๆ
4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกข้อมูลการบริจาค หรือสนับสนุนต่าง ๆ
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม1. เพื่อการวิเคราะห์และการวัดผลเกี่ยวกับใช้บริการกับสถาบันฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือดำเนินการด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ
3. เพื่อรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถาบันฯเพื่อใช้สิทธิของสถาบันฯ และปกป้องผลประโยชน์ของสถาบันฯ เมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย เช่น ตรวจสอบ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อร้องเรียนต่าง ๆ
4. เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ของสถาบันฯ
5. เพื่อดำเนินการบริหาร การจัตทำรายงาน นโยบายภายในของสถาบันฯ
6. เพื่อบริหารจัดการเว็บไซเพื่ออำนวยความสะตวกในการใช้งานเว็บไซต์และเพื่อปรับปรุงการจัดวางรูปแบบ และปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของสถาบันฯ
7. เพื่อใช้ในการติดต่อไนกรณีฉุกเฉิน
8. เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหา คัดเลือก ตรวจสอบ และว่าจ้างบุคลากร รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
9. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการหรือดำเนินการ
10. เพื่อประโยชน์ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ขอตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของท่าน
ฐานจดหมายเหตุ/
วิจัย/สถิติ
เพื่อดำเนินการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติขึ้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไนการ
ดำเนินการของสถาบันฯ
ฐานความยินยอม1. เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน
2. เพื่อประโยชน์ในจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือกิจกรรมของสถาบันฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
3. เพื่อแนะนำการบริการ หรือหลักสูตรที่ท่านอาจจะสนใจ ผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ
4. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่นไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ เฉพาะในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้สถาบันฯ ต้องขอความยินยอมจากท่าน

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านยังคงดำเนินธุรกรรม หรือยังคงมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันๆ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และจะยังคงเก็บรักษาต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่ความสัมพันธ์ของท่านกับสถาบันฯ สิ้นสุดลงตามที่พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ หลังจากนั้นสถาบันฯ จะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ สถาบันฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันฯ ที่ประกาศผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อรับทราบถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

  • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
  • การไข้คุกกี้ (Cookies) บนเว็บไซต์
  • ความมั่นคงปลอดภัย
  • สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคล