การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (สำหรับผู้ใช้ใหม่)

1. การขอ Username และ Password

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์แล้ว จะต้องทำการลงทะเบียนเข้าใช้งาน (สำหรับผู้ใช้ใหม่) เพื่อขอ Password ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์รับสมัคร ดังภาพ

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ทั้งนี้ ถ้าผู้เข้าใช้ระบบเคยสมัครเข้าศึกษาต่อที่สถาบันมาแล้ว จะมีประวัติอยู่ในระบบ ให้ข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

Username สำหรับการใช้งานระบบของท่านคือ เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

การ Login เข้าใช้งานระบบ และขั้นตอนการสมัคร

1. การ Login เข้าใช้งานระบบ ภายหลังจากการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ท่านสามารถ Login เข้าใช้งานระบบได้โดยการ ไปที่เว็บไซต์รับสมัคร entrance.nida.ac.th และดำเนินการตามภาพ ดังนี้

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

Username ระบุเป็นหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลข Passport

Password ระบุตามที่ผู้สมัครกำหนด

** กรณีที่ท่านเคยสมัครสอบ หรือลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบไว้แล้ว สามารถ Login เข้าใช้งานระบบโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานใหม่

2. ขั้นตอนการสมัคร

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัคร entrance.nida.ac.th

2.2 เลือก คณะ / ระดับการศึกษา / ประเภทการสมัคร ดังภาพ

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

หลังจากเลือก คณะ / ระดับการศึกษา / ประเภท และคลิกเลือก

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

เรียบร้อยแล้วคลิก

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

2.3 บันทึกข้อมูลผู้สมัครสอบ และคลิก

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

2.4 คลิก “ยืนยัน” การสมัครสอบ

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

2.5 คลิกที่ ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการสมัครสอบของระบบ และคลิกที่ “ดำเนินการต่อ”

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

2.6 แนบหลักฐานการสมัครสอบ และคลิก “ผลการสมัคร” และคลิก “ตกลง”

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

2.7 ชำระเงิน ผ่านช่องทางดังนี้

(1) พิมพ์ใบแจ้งหนี้ เพื่อชำระเงินผ่านช่องทาง ดังนี้

– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

– เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ

– Internet Banking / Mobile Banking (แสกน Barcode หรือ QR Code)

(2) ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

คู่มือสมัครเข้าศึกษา
คู่มือสมัครเข้าศึกษา

ขั้นตอนการเข้าดูรหัสประจำตัวสอบ ในเว็บไซต์ entrance.nida.ac.th

1. Login เข้าสู่ระบบ

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

2. เลือกเมนู: ตรวจสอบผลการสมัคร

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

3. คลิกที่รูปบัตรประจำตัวสอบ

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

4. ดูรหัสประจำตัวสอบที่ใบแทนใบเสร็จ

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

ลืมรหัสผ่าน/ขอรหัสผ่านใหม่

กรณีลืมรหัสผ่าน และต้องการขอรหัสผ่านใหม่ สามารถทำได้โดยคลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน/ขอรหัสผ่านใหม่”

จากนั้นระบุข้อมูลตามที่ท่านเคยบันทึกไว้ในเว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ แล้วคลิกที่ปุ่ม “Process” ดังภาพ

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

บันทึกข้อมูลที่เคยระบุไว้ในเว็บไซต์รับสมัคร

คู่มือสมัครเข้าศึกษา

กำหนดรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง