สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน
  saraban@nida.ac.th ใช้เป็นช่องทางในการรับ-ส่งหนังสือถึงสถาบัน
 2. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนสื่อสารองค์การ
  prnida@nida.ac.th ใช้เป็นช่องทางในการรับเรื่องทั่วไปที่ประชาชนต้องการติดต่อสถาบัน
 3. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
  complaint@nida.ac.th ใช้เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
 4. เว็ปไซต์ของสถาบัน
  www.nida.ac.th ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อเรื่องต่างๆ ของสถาบัน

            ผู้ที่ยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางช่องทางดังกล่าว สามารถสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากสถาบัน ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2727 3000

อ้างอิง :
          ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์