สำนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อ

(เฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น)

ที่อยู่

สำนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240