620102 01

รายงานความก้าวหน้า Road Safe Run #1

   ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รายงานความก้าวหน้ากับ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาการอธิการบดี นิด้า เรื่องการจัดงานวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ “วิ่งเพื่อความปลอดภัยบนถนน ครั้งที่ 1 ปี 2562 Road Safe Run #1”

          ที่จะจัดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ฯพณฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอุปถัมภ์ และได้รับความร่วมมือจากตัวแทนผู้ชำนาญการภาคเอกชนด้านต่าง ๆ ทั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างเครือข่ายรณรงค์ ส่งเสริมพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยบนถนน และฝึกอบรมผู้ช่วยชีวิตด้วยเทคนิค CPR และใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้อง