621213 05

ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (GXFAO) เยือนสถาบัน

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 Mr. Shi Donglong, Director General Mr. Huang Tao, Division Director Mr. Bi Jianfeng, Division Director Professor Yue Guining Dr. Mao Wei, China-ASEAN Research Institute และ Mr. Qu Tao, Interpreter จาก Guangxi Foreign Affairs Office (GXFAO) เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

          ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Li Renliang รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถาบัน