หอสมุดสุขุม นวพันธ์

สำนักบรรณาสารการพัฒนาก่อตั้งขึ้นพร้อมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์ในปี พ.ศ. 2509 การพัฒนางานห้องสมุดในระยะแรก
ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฟอร์ด-มิวเชีย ในด้านงบประมาณ
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ที่จำเป็นตลอดจนการส่งบุคลากรไปศึกษาและดูงาน

เว็บไซต์หอสมุดสุขุม นวพันธ์

ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์

ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2556 ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของสำนักบรรณสารการพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เจรจาตกลงกับ ดร.สุขุม นวพันธ์ ประธานมูลนิธิ จอห์น เอฟ. เคนเนดี จัดสร้างห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ เพื่อเป็นเกียรติแด่พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ จอห์น เอฟ. เคนเนดี และผู้ก่อตั้งอาเซียน

เว็บไซต์ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2509 เพื่อ
สนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและด้านเศรษฐกิจเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ นับจากเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สถาบันยังดำรงความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารการพัฒนา

เว็บไซตพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

รายการหนังสือใหม่
ห้องสมุด
สุดยอดอมตะมหาคัมภีร์ ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ พิชิตทุกสนามสอบ
ตอบได้ทุกโจทย์ที่ถามมา

สำราญ คำยิ่ง author

ISBN : 9786165657150

หอสมุดสุขุม นวพันธ์

Grammar review and terminology — Nouns — Number of nouns — Articles — Pronouns — Verbs — Adverbs — Adjective — Prepositions and idioms — Conjunctions — Question words — Agreement of subjects and verbs — Tense — Active and passive voice — Direct and indirect speech — Non-finite verbs

ห้องสมุด
An introduction to language

Victoria. Fromkin author
Robert Rodman author
Nina M. Hyams 1952-, author

ISBN : 9780170450065

หอสมุดสุขุม นวพันธ์

What is language? — Morphology: The words of language — Syntax: Infinite use of finite means — The meanings of language — Phonetics: The sounds of language — Phonology: The sound patterns of language — Language in society — Language change: The syllables of time — Language acquisition — Language processing and the human brain