621218 01

NIDA เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่  เหรินเหลียง  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นตัวแทนสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ ณ Xiamen International Convention and Exhibition Center เมืองเซี่ยเหมิน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562  ซึ่งผู้นำสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า 1,000 คนเข้าร่วมการประชุม เจ้าภาพงานจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างไทย-จีน