640323consulting 01

นิด้า จับมือ I AM Consulting สร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งทางนิด้านำโดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.ดร. จิรประภา อัครบวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ลงนามในความร่วมมือ

          และทางบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด มีคุณกริช  วิโรจน์สายลี  รองประธานกรรมการ และ คุณจิตตินันท์ นิลพรัตน์  ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ลงนามในความร่วมมือ โดยมีคณะทำงาน และแขกผู้มีเกียรติจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างกัน

          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการประเมินผล การปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์และบุคลากร ส่งเสริมการตระหนักรู้ผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสถาบัน โดยทั้งสองหน่วยงานจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากความร่วมมือไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และขับเคลื่อนสถาบันต่อไป

นิด้า จับมือ I AM Consulting สร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
นิด้า จับมือ I AM Consulting สร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
นิด้า จับมือ I AM Consulting สร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
นิด้า จับมือ I AM Consulting สร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
นิด้า จับมือ I AM Consulting สร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
นิด้า จับมือ I AM Consulting สร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
นิด้า จับมือ I AM Consulting สร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
นิด้า จับมือ I AM Consulting สร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
นิด้า จับมือ I AM Consulting สร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
นิด้า จับมือ I AM Consulting สร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี