คณิศ จับมือ นิด้า หารืออุตสาหกรรม เอส เอ็น ซี ยกระดับคน 4.0

“คณิศ” จับมือ “นิด้า” หารืออุตสาหกรรม “เอส เอ็น ซี” ยกระดับคน 4.0

   วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พร้อมทีมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ว่าที่อธิการบดี หารืออุตสาหกรรมกลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาระบบแฟคตอรี่ 4.0 เพื่อวางแนวทางการยกระดับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยุคใ

หม่ในพื้นที่อีอีซี ในการบริหารจัดการบุคลากรในโครงสร้างอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งภูมิทัศน์ใหม่เปลี่ยนไปจากการใช้แรงงานเข้มข้นสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

          โดยมี ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) เป็นผู้ประสานร่วมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่จะสนับสนุนทั้งอุตสาหกรรมใหญ่และ SMEs ในพื้นที่อีอีซี ให้มีศักยภาพที่จะปรับตัวทันความก้าวหน้ายุคดิจิทัล โดยใช้ ARAI ACADEMY ซึ่งเป็น UNIVERTORY ของอุตสาหกรรมเอส เอ็น ซี เป็นฐานการสร้างหลักสูตรพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ พร้อมกันนี้เลขาธิการอีอีซีและคณะผู้บริหารนิด้า ได้เข้าเยี่ยมชมระบบโรงงานแบบ 4.0 และโรงงานต้นแบบการผลิตรถยนต์ EV conversion หรือ รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ได้ทดลองขับรถแท็กซี่ไฟฟ้าดัดแปลง ซึ่งจะพัฒนาการลงทุนแบบครบวงจรในพื้นที่อีอีซี ที่จะช่วยลดมลภาวะจากปัญหารถยนต์เก่าที่ปล่อยมลพิษมากในปัจจุบันลงได้ ซึ่งในภาคปฏิบัตินี้ EEC HDC จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาอุตสาหกรรม EV conversion ต่อไป

“คณิศ” จับมือ “นิด้า” หารืออุตสาหกรรม “เอส เอ็น ซี” ยกระดับคน 4.0
“คณิศ” จับมือ “นิด้า” หารืออุตสาหกรรม “เอส เอ็น ซี” ยกระดับคน 4.0