640327U2T 09

U2T : ตรวจเยี่ยมโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงษาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ได้ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ที่ตำบลเขาท่าพระ และตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

โดยมี ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กำลังดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการใช้พลังงาน ทดแทนจากถ่านไม้ไผ่ ซึ่งได้เรียนเชิญ คุณรังสฤษฎ์ คุณชัยมัง จากวิสาหกิจชุมชนตำบลผาปัง จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

U2T : ตรวจเยี่ยมโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
U2T : ตรวจเยี่ยมโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
U2T : ตรวจเยี่ยมโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
U2T : ตรวจเยี่ยมโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
U2T : ตรวจเยี่ยมโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
U2T : ตรวจเยี่ยมโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
U2T : ตรวจเยี่ยมโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
U2T : ตรวจเยี่ยมโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
U2T : ตรวจเยี่ยมโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย