ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดี รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร อาจารย์ประจำ คณะการจัดการการท่องเที่ยว และกลุ่มงานกิจการนานาชาติได้ร่วมการประชุมหารือ

เกี่ยวกับโอกาสที่สถาบันจะจัดทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Yunus Thailand โดยมี Dr. Faiz Shah, Co-Founder and President Mr. Callum Mackenzie, Co-Founder and Director Programs ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ดร.สุนทร คุณชัยมัง Co-founder. Chai Academic and research และ คุณผาฑิต องค์วาสิฏฐ์ กรรมการบริหาร เข้าประชุมร่วมกันผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM