651011n 08

NIDA USR สร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม ปีงบ 2566

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สมัชชาองค์กรพัฒนาชุมชน และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลร้องเรียนในระบบ DATA CENTER” (โครงการ NIDA USR สร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566) วันอังคารที่ 11 ต.ค. 65 เวลา 9.00 – 13.00 น.  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 10 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 40 คน