651223oia 01 scaled

ผู้บริหารสถาบันเยือนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ นางสาวสุวารี เกษเกษม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม ผู้จัดการโครงการฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา และส่วนวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าพบนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านทุน นางสาวสุดารัตน์ อุ่นชัยยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทุนศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรมนานาชาติของสถาบันฯ โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับโอกาสการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับกรมความร่วมมือฯ เช่น หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (Thailand International Postgraduate Program: TIPP) หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งสถาบันและกรมความร่วมมือฯ จะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

ผู้บริหารสถาบันเยือนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)
ผู้บริหารสถาบันเยือนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)
ผู้บริหารสถาบันเยือนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)
ผู้บริหารสถาบันเยือนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)
ผู้บริหารสถาบันเยือนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)