600509 10 11zon

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC

 เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายของผู้ประกอบการ 4.0 ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 

           ภายใต้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีและสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าว โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ร่วมแถลงถึงบทบาทและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน

          ซึ่งการผนึกความร่วมมือกับ TCDC ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวย่างสำคัญของนิด้า ที่จะนำเอาจุดเด่นของสถาบันทางด้านบริหารจัดการ ทั้งในรูปแบบขององค์ความรู้ งานวิจัย คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง NIDA Poll มาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านการประยุกต์องค์ความรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking และ Service Design สำหรับธุรกิจ และเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

          นอกจากนี้ ภายหลังการลงนาม มีการจัดสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ “ความท้าทายของผู้ประกอบการ 4.0 ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยมีผู้ร่วมสนทนา ได้แก่ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , คุณปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ , คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด และนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจทั้งในแวดวงวิชาการ ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง Auditorium ชั้น M ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC