601206 02 11zon

นิด้ามอบเงินสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม มอบเงินจำนวน 129,999 บาท ซึ่งได้จากการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในสถาบัน และการบริจาคจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป โดยได้ทำการมอบเงินสนับสนุนให้กับ ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้แสลม ในกิจกรรม “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ณ สนามยิงปืนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นิด้ามอบเงินสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว
นิด้ามอบเงินสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว
นิด้ามอบเงินสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว
นิด้ามอบเงินสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว
นิด้ามอบเงินสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว
นิด้ามอบเงินสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว