600622nidapoll 11zon scaled

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงาน “นิด้าโพล”

          ผู้บริหารและพนักงาน ฝ่ายการตลาดดิจิตอล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงานการทำโพลของ “นิด้าโพล” เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูล และรูปแบบการสำรวจวิจัยในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มการทำโพลสำรวจในอนาคต เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการสำรวจ เทคนิควิธีการนำเสนอผลการสำรวจ รวมทั้งผลงานที่ผ่านมาของ “นิด้าโพล” โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะนำไปศึกษาวิจัยและสำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการต่อไป

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงาน “นิด้าโพล”