600921mou 05 11zon scaled

นิด้า – จุฬา MOU ร่วมมือตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม

มื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ กับ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          โดยมีสถาบันการศึกษาร่วมลงนามด้วยกันทั้งสิ้น 84 สถาบัน เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนิด้า-จุฬาฯ ในการตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม และเพื่อเป็นการปรามมิให้มีการกระทำอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอื่นต่อไป

นิด้า – จุฬา MOU ร่วมมือตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม
นิด้า – จุฬา MOU ร่วมมือตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม
นิด้า – จุฬา MOU ร่วมมือตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม
นิด้า – จุฬา MOU ร่วมมือตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม
นิด้า – จุฬา MOU ร่วมมือตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม
นิด้า – จุฬา MOU ร่วมมือตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม
นิด้า – จุฬา MOU ร่วมมือตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม