การบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มาบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล” ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น ๗