581229 01 11zon

คณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลก ตามพระราชดำริ ฯ เข้าเฝ้าก่อนเดินทางไปศึกษาวิจัย ฯ

คณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลก ตามพระราชดำริ ฯ เข้าเฝ้าก่อนเดินทางไปศึกษาวิจัย ฯ

         เมื่อวันอังคารที่ 29 ธ.ค. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และรองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         นำ รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายปฐพร เกื้อนุ้ย นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ ไทยที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปศึกษาวิจัยร่วมกับคณะสำรวจ ทวีปแอนตาร์กติกา จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 32

คณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลก ตามพระราชดำริ ฯ เข้าเฝ้าก่อนเดินทางไปศึกษาวิจัย ฯ