นิด้าเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 นิด้าเปิดบ้านต้อนรับ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ คณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์ และบุคลากร จำนวน 53 ท่าน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเงินและพัสดุ งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสากล (AACSB) และการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)