NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Yunus Thailand

NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Yunus Thailand

  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (อธิการบดี), ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ), รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ), รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช  มหากาญจนะ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์), รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง) รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร (ผู้อำนวยการสำนักวิจัย) พร้อมทั้งบุคลากรสำนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม ZOOM ร่วมกับผู้แทน Yunus Thailand ประกอบด้วย Callum Mackenzie (Co-Founder & Director, Programs), Dr Soontorn Koonchaimang (Co-Founder & Chair, Academics and Research), Dr Faiz Shah (Co-Founder & President) โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนิด้าและ Yunus Thailand ในด้านของความร่วมมือทางการวิจัยเฉพาะด้าน Social Innovation Center การจัดตั้งศูนย์ยูนูสธุรกิจเพื่อสังคมร่วมกับสถาบันฯ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Yunus Thailand
NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Yunus Thailand
NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Yunus Thailand