610515oia 05

Razak School of Government (RSOG) เยือนสถาบัน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  Mr. Azman Hisham Che Doi, RSOG’s Chief Executive Officer และ  Ms. Hal Mahera Ahmad, Programme Leader, Executive Education, Razak Strategic Leadership Centre จาก Razak School of Government (RSOG), Putrajaya สหพันธรัฐมาเลเซีย เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          เพื่อหารือกับผู้บริหาร เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ

Razak School of Government (RSOG) เยือนสถาบัน
Razak School of Government (RSOG) เยือนสถาบัน
Razak School of Government (RSOG) เยือนสถาบัน
Razak School of Government (RSOG) เยือนสถาบัน
Razak School of Government (RSOG) เยือนสถาบัน
Razak School of Government (RSOG) เยือนสถาบัน