610907p 07

“ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมมือกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนำเสนอผลการสำรวจเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องบีบี 202 โรงแรมเซนทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนแวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          โดยพันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน  และทีมคณะที่ปรึกษาดำเนินโครงการประกอบด้วย อาจารย์ ดร. วัชรชัย  จิรจินดากุล รองคณะบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพงศ์ นพเกตุ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” และนางสาวกัลยา มะโนนึก รองผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”ร่วมนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนต่อไป

“ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
“ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
“ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
“ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
“ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
“ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
“ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ