‘นิด้า’ เปิดตัวศูนย์ ‘YUNUS – NIDA Center’ มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคม - ธุรกิจเพื่อสังคม – การพัฒนาทุนทางสังคม

‘นิด้า’ เปิดตัวศูนย์ ‘YUNUS – NIDA Center’ มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคม – ธุรกิจเพื่อสังคม – การพัฒนาทุนทางสังคม

            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับ Yunus Centre, Yunus Thailand และYunus Center AIT จัดพิธีเปิดศูนย์ YUNUS – NIDA  Center ณ ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี และ Professor Muhammad Yunus Nobel Peace Prize Laureate (2006) ให้เกียรติร่วมตัดริบบิ้นเพื่อเปิดศูนย์ YUNUS – NIDA  Center อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติของทางสถาบัน และแขกสำคัญจากทาง Yunus Centre เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

‘นิด้า’ เปิดตัวศูนย์ ‘YUNUS – NIDA Center’ มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคม - ธุรกิจเพื่อสังคม – การพัฒนาทุนทางสังคม

            นอกจากนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้มีการจัดกิจกรรม Forum ภายใต้หัวข้อ “Think Tank Collaborative Exchange Forum” โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างคณาจารย์ของสถาบัน และทาง Yunus Centre เพื่อหาแนวทางในการทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคต

            ที่ผ่านมาสถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตร์การบริหารและพัฒนา และมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สหวิทยาการนวัตกรรมสังคม เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

            สถาบันได้มีความร่วมมือกับศูนย์เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจเพื่อสังคมโดยมูลนิธิยูนุส (SBAN) นำโดย Professor Muhammad Yunus ผู้ริเริ่มแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม และผู้ก่อตั้งสถาบันการเงินเพื่อช่วยเหลือคนจนในประเทศบังคลาเทศ (Grameen Bank) นอกจากนี้ สถาบันได้จับมือกับ Yunus Center, Dhaka ในการจัดตั้งศูนย์ YUNUS – NIDA Center ไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันและ Yunus Center, Dhaka โดยมี Professor Muhammad Yunus เป็นผู้ร่วมลงนามในฐานะประธาน Yunus Center ภายในงาน Social Business Day ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

‘นิด้า’ เปิดตัวศูนย์ ‘YUNUS – NIDA Center’ มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคม - ธุรกิจเพื่อสังคม – การพัฒนาทุนทางสังคม

            ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนี้ นำมาสู่การจัดตั้งศูนย์ YUNUS – NIDA Center โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมสังคม ธุรกิจเพื่อสังคม การพัฒนาทุนทางสังคม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงการส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของศูนย์ Yunus, Dhaka จำนวนกว่า 136 แห่งทั่วโลก

#NIC_NIDA2023

#NIDAConference

#NIDA #NIDAThailand

#WISDOMforSustainableDevelopment

#สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน