คณะจาก Yersin University Yersin เยือนสถาบัน scaled

คณะจาก Yersin University (Yersin) เยือนสถาบัน

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ นางสาวนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และนายภาณุ บุญมา นักวิเทศสัมพันธ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กการ ให้การต้อนรับ Ms. Nguyen Thi Hoang Hgyuen, Vice-Dean Mr. Tran Thien Nhan, Lecturer และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 32 คน Foreign Language and Oriental Studies Department จาก Yersin University (Yersin) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ NIDA Smart Compact City Center (NIDA S2C°) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นศูนย์ในการขับเคลื่อน “NIDA Smart City” ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับองค์กร และชุมชน ณ บริเวณชั้น M อาคารสยามบรมราชกุมารี และนางสาวปัญชลี เรืองสมุทร บรรณรักษ์ได้นำเยี่ยมชมห้องสมุดด้วย

คณะจาก Yersin University (Yersin) เยือนสถาบัน
คณะจาก Yersin University (Yersin) เยือนสถาบัน
คณะจาก Yersin University (Yersin) เยือนสถาบัน
คณะจาก Yersin University (Yersin) เยือนสถาบัน
คณะจาก Yersin University (Yersin) เยือนสถาบัน
คณะจาก Yersin University (Yersin) เยือนสถาบัน
คณะจาก Yersin University (Yersin) เยือนสถาบัน
คณะจาก Yersin University (Yersin) เยือนสถาบัน
คณะจาก Yersin University (Yersin) เยือนสถาบัน