DJI 0031 2 9

ทำงานกับ นิด้า ดีอย่างไร?

โดย กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำกล่าวที่ว่า “ไม่เลือกงาน…..ไม่ยากจน” อาจจะจริง แต่ทว่าถ้าเรามีสิทธิ์ได้เลือกก็ต้องเลือกทำงาน  ที่เราชอบ ตรงสายที่เรียนมา ค่าตอบแทนที่เหมาะสม สิ่งแวดล้อมที่ดี หรือมีสวัสดิการและให้ความมั่นคง หากคุณที่กำลังตัดสินใจว่าจะเลือกทำงานเอกชนเพราะค่าตอบแทนสูง ลองมาฟังข้อมูลของงานราชการในสถาบันอุดมศึกษาดูเผื่อเป็นข้อมูลในอีกมุม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ “นิด้า” ดูเป็นเอกชนด้วยชื่อ แต่เราคือสถาบันในกำกับของรัฐ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2509 เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ สอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้น ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก “ส่วนราชการ” สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 ถ้าอยู่ในกำกับของรัฐอย่างนี้เงินเดือนคงไม่ได้มากพอกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน ในยุคที่กาแฟแก้วละ 100 บาท ข้าวราดแกง 50 บาท !!!

เรื่องค่าตอบแทนของสถาบันอุดมศึกษา นิด้าเราให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและไม่น้อยเลยเมื่อเทียบกับเงินเดือนของพนักงานราชการในหน่วยราชการอื่น และถ้าหากเทียบกับงานในมหาวิทยาลัยด้วยกันที่ของนิด้า เราเรียกว่าพนักงานสถาบัน ก็ได้เงินน้อยไม่น้อยเลย ที่ยังไม่ร่วมค่าตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือน ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งเดียวกันของพนักงานราชการกับพนักงานสถาบัน ของวุฒิปริญญาตรี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ พนักงานราชการในมหาวิทนาลัยส่วนมากให้เงินเดือน 18,000 บาท แต่พนักงานสถาบันของนิด้า ให้เงินเดือน 19,500 บาท นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอีกเช่น ประกันสุขภาพกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการดูแลสุขภาพ สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือทุนการศึกษาระดับปริญาโท-เอก นอกจากนี้ยังมีความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ ไม่เพียงเท่านี้ ทางนิด้า ยังมีจัดอบรมให้ความรู้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนี่อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะพอให้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่ลังเลในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วมงานกับนิด้า ตาม Motto ใหม่ของสถาบัน คือ WISDOM for Sustainable Development หรือ ปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเริ่มจากก้าวเล็ก ๆ และถ้าหากเป็นก้าวแข็งแรงก็สามารถทำให้เส้นทางการทำงานของเรามั่นคงได้